https://www.cielen.eu

 

BOOGSCHUTTER - SAGITTARIUS

 

 

De Boogschutter (of Schutter) is een centaur, een mythologisch wezen, half man, half paard. De meest bekende van de centauren was Chiron, de grootste leraar uit de mythische oudheid, en opvoeder van grote helden als Jason en Achilles. Hij voedde Asclepius op en was de leermeester van Heracles die later zijn beste vriend werd.

Dit sterrenbeeld markeert de overgang van herfst naar winter. De zon bereikt in het noordelijk halfrond haar laagste stand: de nacht is nu het langst, de dag het kortst. De kracht van de zon is sterk afgenomen. De angst dat ze definitief onder de horizon zou blijven, was vroeger reëel. Dat het zuidelijk halfrond net het tegenovergestelde meemaakte, was in de oudheid niet of onvoldoende bekend. In die tijd nam de zonnestand in dit sterrenbeeld ook nog voortdurend af en bereikte ze pas haar dieptepunt toen ze naar het sterrenbeeld Steenbok ging. Het thema van de dood is in de mythologische verhalen van dit sterrenbeeld dan ook sterk aanwezig.

 

BOOGSCHUTTER IN DE MYTHOLOGIE

 

Nadat Heracles de Nemeïsche leeuw (zie sterrenbeeld Leeuw) had gedood, de Hydra (zie sterrenbeeld Kreeft) had overwonnen en na een jacht die een vol jaar duurde, het hert Kerynitis naar Mycene had gebracht, kreeg hij van Eurystheus de opdracht om een everzwijn op de berg Erymanthus in het noorden van de Peloponnesos te gaan halen en het levend naar Mycene te brengen. Het dier was uitzonderlijk groot en vreselijk wild; het verwoestte al het land in de omgeving en hield zich verborgen tussen de duizenden cipressen op de bergflanken. Het was aan Artemis, de godin van de jacht gewijd.

Heracles trok ernaartoe, werd onderweg overvallen door de gevreesde struikrover Sauros die de ontmoeting echter met zijn leven bekocht, en overnachtte bij de centaur Pholos. Omdat Heracles zijn eigen opvoeding deels genoten had bij Chiron, de koning van de centauren, werd hij zeer gastvrij ontvangen. Pholos bereidde een maaltijd en braadde een flink stuk vlees voor zijn gast; zelf at hij het vlees rauw, zoals centauren dat gewoon waren. Heracles genoot en vroeg een beker wijn om de maaltijd compleet te maken. Pholos zei: ‘Er ligt een vat goede wijn in mijn kelder, maar het is niet van mij alleen. Het is van alle centauren samen en ik mag het niet openen zonder hun goedkeuring en je weet, Heracles, hoe ongastvrij centauren zijn.’ Maar de held had te grote trek in een beker wijn en zei: ‘Sla het vat maar aan, Pholos, want ik heb dorst. En je moet geen schrik hebben van de andere centauren, want als ze je last berokkenen, zal ik je beschermen.’

Nu was dat vat wijn eigenlijk al voorbestemd voor Heracles maar dat wisten de centauren niet. Het vat was namelijk vele jaren daarvoor door de god Dionysus aan de centauren geschonken onder de voorwaarde dat het pas na vijf generaties geopend mocht worden. Dionysus had voorzien dat Heracles dan zou komen om de wijn te drinken. Nu was het zover en Heracles deed wat de god had beschikt. Pholos daalde dus in zijn kelder af en opende het vat. Maar amper stroomde het goddelijke vocht in de kruik of de centauren roken de sterke geur van de oude, belegen wijn. Van overal kwamen ze uit het gebergte tevoorschijn, gewapend met rotsblokken, hele dennenbomen en slagersmessen. Toen ze Pholos bedreigden, sprong Heracles op en wierp een brandende fakkel naar hen. Daarop ontstond een wild gevecht, waarbij Heracles, dankzij de pijlen die gedoopt waren in het gif van de Hydra, de overhand kreeg en de centauren wegvluchtten. Heracles was niet tevreden met zijn overwinning en achtervolgde hen. Ze vluchtten naar Malea, het meest zuidoostelijk gelegen gebergte van de Peloponnesus, waar Chiron woonde. Ze hoopten daar bescherming te vinden, maar Heracles schoot giftige pijlen op hen af. Eén pijl drong door de arm van een centaur en trof Chiron in de knie. Toen pas zag Heracles dat hij ongewild zijn vriend had geraakt. Snel legde hij boog en pijlen terzijde en knielde bij Chiron neer. Hij trok de pijl uit de knie en legde een zalf die Chiron zelf had bereid, op de wonde. Toen smeekte Chiron hem om naar zijn hol gebracht te worden, want hij voelde zijn krachten afnemen en wilde in zijn vertrouwde omgeving in de armen van zijn vriend sterven. Maar dat werd hem niet gegund, want hij was onsterfelijk en dus gedoemd om voor eeuwig en altijd pijn te lijden. Heracles legde zijn vriend op een zacht bed neer en beloofde hem plechtig ervoor te zorgen dat hij van zijn pijn verlost zou worden.

Toen Heracles zijn verstoorde maaltijd wilde voortzetten en bij het hol van Pholos terugkeerde, vond hij zijn gastheer dood vóór het hol. Wat was er gebeurd? Pholos had, terwijl Heracles de centauren achtervolgde, een pijl uit het lijk van een gesneuvelde centaur getrokken en vroeg zich af hoe het toch kon dat zo’n klein ding zo’n groot wezen kon doden. Terwijl hij daar stond te mijmeren, gleed de pijl uit zijn hand en de giftige punt trof hem in de voet. Het gif deed snel zijn werk en nog voordat hij in zijn hol was, stierf hij. Heracles was zeer bedroefd toen hij hem daar vond en begroef hem aan de voet van de berg. De berg herdoopte hij, als aandenken aan deze vriend, in Pholoë. Nu viel het hem ook op dat de rivier die van de berg stroomde een vreselijke stank verspreidde, terwijl dat hem niet eerder was opgevallen. De oorzaak was te wijten aan een van de gewonde centauren die, toen hij door een pijl van Heracles was getroffen, snel zijn wonde in de rivier had uitgewassen. Het bracht hem geen beterschap want hij stierf toch, maar hij verpestte wel voor lange tijd het water.

Heracles trok verder naar Erymanthus, waar hij eerst de sporen van het everzwijn vond, en later het beest in de dichte begroeiing aantrof. Met veel lawaai en geschreeuw kon hij het uit zijn schuilplaats jagen. Het everzwijn vluchtte hoger en hoger de berg op tot het op een vlakte kwam waar het in de dikke sneeuw met moeite vooruitkwam. Heracles sprong op de rug van het beest, bond het stevig vast met kettingen en droeg het op zijn schouders naar Mycene. Toen hij bij de burcht aankwam, hoorde hij dat Jason zich met vele Griekse helden aan het inschepen was op de Argo om het Gulden Vlies te gaan halen in Colchis. Hij liet het everzwijn van zijn schouders vallen en repte zich om mee te kunnen varen. Hoe het zwijn ten slotte aan zijn einde kwam, weet niemand; wel weet men dat de slagtanden werden bewaard in de Apollotempel in Cumae.

Toen de Argo voorbij het Tartarusgebergte voer, liet Heracles zich aan land brengen en trok het gebergte in, waar hij Prometheus, die aan een bergtop gekluisterd hing, van de rots bevrijdde. Zeus, die zag dat de door hem gestrafte Prometheus bevrijd werd, ontstak in woede tegen zijn zoon, maar toen hoorde hij de stem van Chiron die vroeg of hij de plaats van Prometheus mocht innemen, aangezien hij toch al eeuwig moest lijden. Zeus was zo getroffen door de offervaardigheid van Chiron dat hij hem liet sterven; hij wilde deze moedige centaur niet eeuwig laten lijden.

 

De centaur Chiron zou zelf de sterren die het sterrenbeeld Boogschutter vormen, aan de hemel gezet hebben om de Argonauten de weg te wijzen naar Colchis. Maar staat nu zijn eigen beeltenis daarin? Dat is niet helemaal zeker. Meestal gaat men ervan uit dat het Chiron is en dat hij daar aan de hemel ook zijn laurierkroon draagt, die in het sterrenbeeld Corona Australis of Zuiderkroon te herkennen is. Zeus zou Chiron die eer gegund hebben – vanwege zijn opoffering – negen dagen na zijn dood. Anderen beweren dat het Pholos is die door Zeus aan de hemel werd gezet omdat hij daarmee de herinnering aan deze centaur levendig wilde houden. Pholos was namelijk de beste voorspeller ooit en kon de ingewanden van geofferde dieren feilloos lezen. Voortgaande op enkele oud-Griekse auteurs kan men ook stellen dat de boogschutter Crotos voorstelt, eveneens een centaur en pleegbroer van de muzen die op de berg Helicon woonde. Dan is er ook nog het sterrenbeeld Centaur waarvan men denkt dat dát Chiron voorstelt. Hoe dan ook, het zou best kunnen dat hij tweemaal aan de hemel staat; voor zo ’n groot leermeester, die zelfs zijn leven gaf om een ander uit zijn lijden te verlossen – en daarmee gelijkenis vertoont met de christusfiguur – mag dat wel.

De oud-Griekse wijsgeer Eratosthenes, die bij wiskundigen bekendstaat als de man die met de ‘Zeef van Eratosthenes’ een geschikt middel vond om priemgetallen op te zoeken, beschrijft het beeld van de Boogschutter als een satyr, een bosgeest. Saters of satyrs waren in Griekenland bekend als vrolijke bosgeesten in het gevolg van de god Dionysus (Bacchus). In toneelspelen werden ze nogal eens opgevoerd als vrolijke, spottende figuren. Om er een idee van te hebben welke rol ze speelden, kunnen we ons slechts behelpen met het spel ‘Kyklops’ van Euripides, het enige satyrspel dat bewaard is gebleven.

 

Het beeld van een sater komt in zijn grootste originaliteit voor in het Gilgamesjepos uit het Tweestromenland. Het heeft blijkbaar model gestaan voor alle andere saters of bosgeesten. Wie is die bosgeest bij Gilgamesj? Het is Enkidu, ook wel Eabani genoemd. Enkidu was door de godin Aruru geschapen om het tegen Gilgamesj op te nemen. Na hun eerste strijd, waarbij bleek dat ze beiden even sterk waren, werden zij onafscheidelijke vrienden. Samen overwonnen ze Chumbaba, de bewaker van het cederwoud en samen doodden ze de Hemelstier. In het Gilgamesjepos treffen we ook Nergal aan, de god van de onderwereld, als een incarnatie van Boogschutter.

 

Toen Enkidu gestorven was, begaf Gilgamesj zich op pad om uit te zoeken hoe hij onsterfelijk kon worden. Na vele omzwervingen kwam hij op het eiland Dilmoen waar hij een ontmoeting had met Utnapisjtim, de enige mens die door de goden beloond was met het eeuwige leven. Maar Utnapisjtim kon hem niet helpen, het enige wat Gilgamesj ten slotte verwierf was de mogelijkheid om nog eenmaal jong te worden door het plukken van het levenskruid. Maar een slang roofde het en Gilgamesj kwam met lege handen terug in Uruk. Toen wilde hij nog eenmaal zijn vriend Enkidu zien. Hij riep alle goden aan om hem nog een laatste keer met Enkidu te laten spreken. Ea, de god van de wijsheid, verhoorde zijn gebed en ging naar Nergal en zei: ‘Splijt de aarde open en laat de schim van Enkidu uit de onderwereld opstijgen. Laat hem zijn broeder Gilgamesj ontmoeten en met hem spreken over het leven in uw rijk van de dood.’

De aarde barstte, de onderwereld ging open, een diepe duisternis verdrong het daglicht en in een ijskoude windvlaag steeg Enkidu’s geest omhoog. Gilgamesj nam hem in de armen, kuste hem en vroeg: ‘Vertel mij over de onderwereld, mijn vriend, wat heb je daar gezien?’ ‘Dat kan ik je niet vertellen,’ zei Enkidu. ‘Want als ik je dat vertel zul je wenen.’ Hij vervolgde: ‘De dood is zo onverbiddelijk, niets is er dat eeuwig bestaat. Mijn lichaam wordt aangevreten door de wormen zoals een kleed dat door de luizen wordt verteerd en er blijft alleen maar stof over. De helden die op het slagveld gesneuveld zijn, worden in de onderwereld verzorgd door hun vader en hun moeder; zij krijgen fris water te drinken. Maar wie sterft en geen offers krijgt van zijn nakomelingen, vindt nergens rust; eeuwig moet hij rondzwerven en resten eten uit de kookpot en tevreden zijn met de korsten die men op straat werpt.’ Toen verdween Enkidu in de onderwereld en werd zijn schim opgenomen in de ondoorgrondelijke duisternis. Vanaf die dag bracht Gilgamesj elke dag een offer voor Enkidu.

 

Uit het Tweestromenland komt ook het beeld van de boog hanterende figuur die in de voorstelling van Boogschutter wordt gebruikt. In Assyrië werd dit sterrenbeeld in verband gebracht met de negende maand Kislivu, de maand die overeenkomt met onze maanden november-december. Het is de tijd die ook overeenstemt met de hemelse jager Orion, die dan over de sterrenhemel heerst. In sommige Aziatische culturen werd het sterrenbeeld meer gezien als pijl-en-boog, zonder ruiter en zonder paardmens erbij.

 

BOOGSCHUTTER IN DE BIJBEL

 

Sommige Joden zagen in de Boogschutter de figuren van Efraïm en Manasse, de zonen van Jozef, kleinzonen van aartsvader Jakob die zelf een kleinzoon was van Abraham, afkomstig uit Ur in het Tweestromenland. In het sterrenbeeld Stier kwam vooral Manasse aan bod, in Boogschutter gaat het hoofdzakelijk over Efraïm.

 

Jozef, de elfde zoon van Jakob, die vanwege zijn dromen waarin hij zijn vader en broers voor zich neergeknield zag, ook Jozef de Dromer werd genoemd, werd door zijn broers als slaaf verkocht. Hij kwam in Egypte terecht en dankzij zijn gave om dromen te duiden, kwam hij in de gunst van de farao en klom op tot de rang van onderkoning van Egypte. Hij trad in het huwelijk met Asenat, de dochter van priester Potifera. Jozef had uit een droom van de farao afgeleid dat er zeven vette en daarna zeven magere jaren zouden komen. Nog voor het eerste magere jaar van hongersnood aanbrak kreeg Jozef een zoon, die hij Manasse noemde. Hij gaf hem die naam, omdat die hem het gemis van zijn familie deed vergeten. Korte tijd later kreeg hij een tweede zoon die hij Efraïm noemde. Deze naam betekent ‘vruchtbaar'. ‘Want God heeft mij vruchtbaar gemaakt in het land van mijn ongeluk’, zei Jozef.

Toen Jakob oud was geworden en zijn levenseinde voelde naderen, ging Jozef naar hem toe samen met Manasse en Efraïm. Jakob sprak toen de volgende woorden: ‘Lang geleden heeft God tegen me gezegd dat hij mij vruchtbaar zou maken en dat er een volk uit mij zou komen dat zo talrijk is als de sterren aan de hemel. Hij zei ook dat mijn nageslacht het land van mijn vader Abraham voor eeuwig in bezit mocht nemen. Jozef, je beide zonen Efraïm en Manasse stel ik gelijk aan mijn eigen zonen Ruben en Simeon en zij zullen net als zij mijn erfgenamen zijn.’ Jozef bracht zijn twee zonen toen bij zijn vader om hen te laten zegenen. Maar Jakob was bijna blind en vroeg: ‘Wie zijn het die je bij me brengt?’ Jozef antwoordde: ‘Het zijn mijn zonen.’ Jakob zei: ‘Laat ze maar bij me komen, dan zal ik hen mijn zegen geven.’ Jozef bracht hen bij zijn vader die hen omhelsde en kuste en zei: ‘Ik had nooit gedacht dat ik jou zou terugzien, Jozef, maar nu laat God me zelfs je kinderen nog zien.’ Jozef nam toen zijn beide zonen bij de hand en liet Manasse aan de rechterkant van zijn vader plaatsnemen en Efraïm aan de linkerkant. Jakob strekte zijn armen en kruiste ze, zodat zijn rechterhand op het hoofd van Efraïm, de jongste, rustte en zijn linkerhand op Manasse, de oudste. Toen zegende hij hen. Maar Jozef trok de handen van zijn vader weg en zei: ‘Je bent fout, vader, Manasse is de oudste, hij moet met je rechterhand gezegend worden, Efraïm is de jongste.’ Maar Jakob legde zijn handen terug op de hoofden van de jongens zoals hij het al gedaan had en zei: ‘Ik weet het, Jozef, ik weet het. Maar de jongste zal groter zijn dan de oudste, al zal ook diens nageslacht uitgroeien tot een groot volk.’

Daarna sprak Jakob zijn zegen uit over al zijn zonen. Over Jozef zei hij: ‘Jozef is als een jonge stier bij de bron die door de omheining van de weide breekt. De boogschutters hebben hem geplaagd en uitgedaagd en wilden tegen hem ten strijde trekken. Maar God brak hun bogen en scheurde de spieren van hun handen.’

 

Vanwege het feit dat Jozefs boog sterker zal zijn dan die van zijn belagers, werd het sterrenbeeld Boogschutter toegewezen aan Jozef en zijn zonen Efraïm en Manasse.

 

Toen Mozes voelde dat hij ging sterven, vlak vóór het Israëlitische volk het Beloofde Land zou binnentrekken, zegende hij alle stammen van Israël. Over Efraïm en Manasse (en Jozef) sprak hij deze zegen uit: ‘Ik bid dat de Heer jullie land rijkelijk mag zegenen met hemelwater en dauw, en met alle overvloed die in de aarde is te vinden; met al wat onder de zon groeit, met wat de seizoenen schenken, met wat de oeroude bergen aan weelde bevatten, met wat de eeuwige heuvels verbergen en met al wat de aarde te bieden heeft. Ik bid dat God, die ik in de doornstruik heb gezien, zijn gunsten mag uitstrooien over Jozef die de lievelingszoon van zijn vader was. Hij heeft macht als de eerstgeboren stier, hij heeft twee hoorns als een oeros; daarmee verjaagt hij de vijanden tot voorbij de grenzen van de aarde: de ene hoorn zijn de duizenden nakomelingen van Efraïm, de andere de tienduizenden van Manasse.’

 

De stam van Efraïm vestigde zich in het midden van Israël tussen de Middellandse Zee en de Jordaan in de streek die later Samaria werd genoemd. Op dit grondgebied lagen de steden Bethel en Silo. In die laatste stad werd tot in Davids tijd de Ark van het Verbond bewaard in een kleine tempel, waardoor deze stad voor het hele Israëlitische volk vele jaren het heilige centrum was. Efraïms stam is de eerste die genoemd wordt in de lofzang van Debora, waarin de overwinning van de Israëlieten op de Kanaänieten bezongen wordt. In Jezus’ tijd werden de bewoners van Samaria niet als echte Joden beschouwd en door de andere Joden gemeden of als minderwaardig beschouwd.

 

BOOGSCHUTTER IN DE CHRISTELIJKE STERRENHEMEL

 

De apostel die door Julius Schiller in de zeventiende eeuw aan de sterrenhemel werd geplaatst, werd door de Joden als een minderwaardige bekeken omdat hij een tollenaar was, een belastingontvanger in dienst van de Romeinen. Hij had wel wat kenmerken van Chiron, omdat hij als auteur van het eerste evangelie – zo werd lange tijd verondersteld – de grote leraar van apostelen en evangelisten was en onrechtstreeks dus ook van de hele christenheid. Zijn Bergrede – met daarin de acht zaligheden, waarin hij Christus laat optreden als de grote morele leraar – is tot op vandaag een norm voor een goed sociaal en moreel gedrag.

 

Wie was Matteus? Hij was de zoon van Alfeus en was tollenaar in Kafarnaüm aan het meer van Gennesaret. Dat wil zeggen dat hij de tol ontving van reizigers die over het meer voeren en dat hij invoerrechten inde op de goederen die via het meer werden aangevoerd. Zoals alle tollenaars verdiende hij daar goed de kost mee en was hij dus in zekere zin een bemiddeld man. In zijn tijd kende niemand hem als Matteus, want zijn echte naam was Levi; de naam Matteus kreeg hij van Jezus toen hij werd opgenomen onder de apostelen en betekent ‘geschenk van God’. Hoe kwam hij bij de apostelen terecht?

Op een dag wandelde Jezus voorbij het tolhuis van Levi en zei tegen hem: ‘Volg mij.’ Levi stond op en ging met Jezus mee. Hij luisterde met grote aandacht naar zijn nieuwe leermeester en was zo vol van wat hij hoorde, dat hij zijn vrienden ook wilde overtuigen om zich tot Jezus te bekeren. Hij richtte daarom een groot diner aan waarop hij zijn vrienden en Jezus met zijn leerlingen uitnodigde. Hij liet Jezus het woord doen en hoopte dat zijn vrienden overtuigd zouden worden. Maar of dat ook gebeurde, wordt niet verteld. Wat echter wel met zekerheid gebeurde, was dat de farizeeën vanaf dat moment Jezus met een slecht oog bekeken. Zij begonnen hem te beschuldigen gemene zaak te maken met tollenaars en zondaars. Maar Jezus wees hen terecht en zei: ‘Ik ben niet gekomen voor de gezonden, maar voor de zieken.’

Matteus trok met Jezus mee naar Jeruzalem en was ooggetuige van diens kruisiging, dood en hemelvaart. Hij blijkt daarna nog enige tijd in Judea te hebben vertoefd en er gepreekt te hebben. Enkele jaren na de hemelvaart, rond het jaar 42, schijnt hij vertrokken te zijn naar Parthië in Azië, maar volgens anderen naar Egypte en Ethiopië. De legenden vertellen met grote overtuiging dat hij in Ethiopië zijn dagen sleet en dat hij er vele wonderen verrichtte.

De stad Vadaber was betoverd door de tovenaars Zaroës en Arphaxad die een mensenetende draak op de stad hadden afgestuurd. Toen Matteus in de stad kwam, hield hij de draak een kruis voor, waarop de draak zich in alle bochten wrong en stierf. De verbaasde inwoners luisterden daarop gedwee naar de preken van Matteus. Hiermee trad hij in de voetsporen van Perseus die ook een draak verslagen had in dezelfde regio.

Nu stierf de zoon van koning Egippus en wat de tovenaars ook probeerden, de prins was dood en bleef dood. Matteus echter slaagde erin de jongeman weer tot leven te wekken. Het volk was daar zo blij om dat er spontaan een lange stoet werd gevormd van mensen die met allerlei geschenken naar hem kwamen. Ze beschouwden Matteus als een god. De apostel was daarvan niet gediend en kon de mensen overtuigen om als dank een kerk te bouwen. Dat gebeurde en Matteus verbleef er nog drieëndertig jaar.

Prinses Ephigenia was een van de trouwe volgelingen geworden van de apostel en het kostte Matteus niet eens zoveel energie om haar ervan te overtuigen maagd te blijven ter ere van God, maar koning Hirtacus wilde haar tot vrouw. Matteus troonde de koning mee naar zijn kerk en begon daar te preken. Hirtacus was onder de indruk, vooral toen Matteus hem duidelijk maakte dat hij de bruid van God begeerde en dat hij dus Ephigenia met rust moest laten. Maar de woorden van de apostel hadden een enigszins andere uitwerking dan verwacht. Hirtacus gaf een beul het bevel om Matteus te doden. En zo gebeurde het dat Matteus tijdens de mis met een zwaard in de rug getroffen werd en stierf.

Hirtacus dacht nu de weg vrij te hebben voor zijn huwelijksaanzoek, maar Ephigenia trok zich met tweehonderd andere maagden terug in een klooster. Toen Hirtacus ontgoocheld het klooster in brand stak, verscheen de geest van Matteus die het vuur wegnam en het naar het koninklijk paleis bracht dat in vlammen opging. De koning en zijn zoon konden ontsnappen en ontkwamen daarbij ook nog maar net aan een volksopstand. De zoon raakte door de duivel bezeten, maar Matteus exorciseerde hem en de prins bekeerde zich. De koning echter werd voor zijn begeerte gestraft met een vreselijke huidziekte; hij kon daardoor het leven niet meer aan en pleegde zelfmoord. Toen al dat leed geleden was, koos het volk de broer van Ephigenia tot koning. Hij regeerde zeventig jaar lang als een christelijk vorst over Ethiopië.

 

Volgens de astrologen staat de zon van 24 november tot en met 22 december in het sterrenteken Boogschutter.

Astronomisch gezien beweegt de zon van 18 december tot en met 19 januari doorheen het sterrenbeeld Boogschutter.

 

 

 

 

 

Zomernachten zijn het meest geschikt om het

sterrenbeeld Boogschutter aan de hemel te ontdekken.

 

 

 

https://www.cielen.eu