www.cielen.eu  -  e-mail  -  0496 76 55 08

 

op internet in deze site                                                                                          (Zoeken in de geopende pagina = CTRL+F) (Windows/Chrome)

 

LEERLIJNEN WISKUNDE gebaseerd op het
Leerplan Steinerscholen Basisonderwijs
                           PRINTVERSIE (pdf)
geel = volgens programma (leerplan)   groen = uitbreiding   VOLGENS HET LEERPLAN           VOLGENS LUC CIELEN           OPMERKINGEN
                                     blauw = LC -programma                   leerjaren   1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6  
1. GETALLEN                            
kwaliteit van getallen tot 12   1           1            
Romeinse cijfers tot X   1                       Romeinse cijfers hoeven niet aan bod te komen in de 1e klas, wel de 'symbolen I, II, III, IIII. 
Romeinse cijfers tot XII   1                       Niet nodig om met Romeinse cijfers verder te gaan dan IIII of V. 
Arabische cijfers tot 20   1           1           Arabische cijfers minstens tot 24 of 25
Arabische cijfers tot 24   1 2         1           Arabische cijfers minstens tot 24 of 25
individueel tellen tot 100   1 2         1            
cijfers (getallen!) lezen en schrijven tot 100   1 2         1            
individueel de tafelrijen van 2 en 3 zeggen en schrijven     2         1           Ook de tafelrijen van 4, 5, 6, 7, 8 en 9 tot het getal 25 of 30 of meer naargelang de tafel. 
oriëntatie in het getallenveld tot 100, heen en terug, ook schattend     2           2          
Getallen lezen en schrijven tot 1000       3         2          
oriëntatie in het getallenveld tot 100       3         2          
lezen en schrijven van de (cijfers!) getallen tot 10.000         4         3 4      
Oriëntatie in het getallenveld tot 10.000         4         3 4      
Lezen en schrijven van getallen tot 100.000           5         4      
De rangorde van de getallen tot miljoentallen           5         4      
bewust omgaan met de deelbaarheid van getallen bijv. 5, 10, 25, 100           5 6         5   Ook deelbaarheid door 2, 3, 4, 6, 8, 9, 11, 12, 15, 18
Ontdekken van wetmatigheden tussen bijv. 2 en 5; 4 en 25           5           5    
Decimalen lezen en schrijven tot 6 cijfers na de komma           5           5   Tot 3 cijfers na de komma is voldoende, meer mag.
2. TELLEN EN RITMISCH TELLEN                            
lopen, huppelen, klappen in ritmes   1           1            
klassikaal tot 100 tellen   1           1            
klassikaal getalrijen van 2 en 3 uit het hoofd   1           1           Ook getallenrijen van 4, 5, 6, 7, 8,9, 10 tot een bepaald getal (bv. 30)
getalrijen 2 en 3 uit het hoofd opschrijven   1           1            
klassikaal de tafels van 2 tot 12 in zijn geheel opzeggen     2           2          
De tafelrijen individueel opzeggen       3         2          
De tafels van 2 tot 12 in volgorde       3         2         tot 10 is voldoende en noodzakelijk
De tafels van 2 tot 12 door elkaar       3         2         tot 10 is voldoende en noodzakelijk
De tafels van vermenigvuldiging en deling van 2 tot 12 door elkaar oefenen       3 4       2         tot 10 is voldoende en noodzakelijk
de deeltafels         4     1 2         deeltafels vanaf de 1e klas oefenen tot het getal 25 of 30 en sporadisch verder
De tafels van vermenigvuldiging en deling stelselmatig onderhouden en creatief toepassen           5 6   2 3 4 5 6 Vanaf de 1e klas al intensief oefenen op het creatief toepassen van de tafels tot een bepaald getal (bv. 30)
3. BEWERKINGEN                            
actief doen   1                        
kwaliteit van plus, min, maal deel   1                        
4 basisbewerkingen met materiaal uitvoeren   1                        
splitsen van getallen   1                        
optel-en aftrekrijtjes   1                        
creatieve analyse van getallen   1                        
memoriseren van splitsingen van getallen   1                        
structureren van hoeveelheden   1                        
rekenverhalen en herkenbare situaties   1                        
het bewerkingsteken plus +      2         1           Het bewerkingsteken + komt vanaf de 1e rekenperiode in de 1e klasaan bod
het bewerkingsteken min -      2         1           Het bewerkingsteken - komt vanaf de 1e rekenperiode in de 1e klasaan bod
het bewerkingsteken maal of keer x      2         1           Het bewerkingsteken x komt vanaf de 1e rekenperiode in de 1e klasaan bod
het bewerkingsteken gedeeld door : of /       2         1           Het bewerkingsteken : komt vanaf de 1e rekenperiode in de 1e klasaan bod
het relatieteken is gelijk aan  =       2         1           Het bewerkingsteken = komt vanaf de 1e rekenperiode in de 1e klasaan bod
optellen in het honderdveld     2           2         optellen tot 25 of 30 in de 1e klas al intensief oefenen
aftrekken in het honderdveld     2           2         aftrekken tot 25 of 30 in de 1e klas al intensief oefenen
hoofdrekenen optellen tot 20     2         1           verder dan 20 mag ook
hoofdrekenen aftrekken tot 20     2         1           verder dan 20 mag ook
Hoofdrekenen: vermenigvuldiging oefenen van de eenvoudige tafels     2         1           oefenen van de maaltafels van 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 tot ongeveer 30 of meer. 
Hoofdrekenen: deling oefenen van de eenvoudige tafels     2         1           oefenen van de deeltafels van 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 tot ongeveer 30 of meer. 
rekenverhalen in grotere getallenruimte     2           2         rekenverhalen vanaf de 1e rekenperiode in de 1e klas binnen beperkte getalruimte
rekenen in betekenisvolle contexten     2         1           vanaf de 1e klas rekenen met betekenisvolle contexten
Hoofdrekenen: optellen van natuurlijke getallen in het honderdveld       3 4 5 6   2          
Hoofdrekenen: aftrekken van natuurlijke getallen in het honderdveld       3 4 5 6   2          
Hoofdrekenen met de meest voorkomende breuken           5         4     breuken aanzetten in de 3e klas en vanaf de 4e klas intensief oefenen
Hoofdrekenen: vermenigvuldigen van natuurlijke getallen in het honderdveld             6   2         vanaf de 2e klas (en in beperkte getalruimte ook in de 1e klas)
Hoofdrekenen: delen van natuurlijke getallen in het honderdveld             6   2         vanaf de 2e klas (en in beperkte getalruimte ook in de 1e klas)
Hoofdrekenen: vermenigvuldigen en delen met en door 10, 100, 1000 door te werken met de nul of de komma           5         4     De komma aanbrengen in de 3e klas. Intensief oefenen vanaf de 4e klas
Cijferen: optellen van natuurlijke getallen: eenvoudige optellingen       3         2         vanaf 3e trimester 2e klas zonder overbrugging van het tiental
Cijferen: aftrekken van natuurlijke getallen: eenvoudige aftrekkingen       3         2         vanaf 3e trimester 2e klas zonder overbrugging van het tiental
Cijferen: vermenigvuldigingen met een factor bestaande uit één cijfer       3           3       Eind 2e klas al de schrijfwijze aanbrengen
Cijferen: eenvoudige vraagstukken met betrekking op concrete zaken: hoeveelheden, afmetingen, gewichten, geld       3           3       Vanaf de periode metend rekenen steeds opgaven geven met hoeveelheden, afmetingen, gewichten, geld. 
Cijferen: optellen met natuurlijke getallen tot 10.000. Alle gradaties van moeilijkheden         4         3       Bij het cijferen mag men in de 3e klas al verder gaan dan 10.000
Cijferen: aftrekken van natuurlijke getallen tot 10.000; alle gradaties van moeilijkheden         4         3       Bij het cijferen mag men in de 3e klas al verder gaan dan 10.000
Cijferen:vermenigvuldigen met factoren met 2 cijfers         4         3        
Cijferen: staartdelingen met een deler van één cijfer         4         3        
Cijferen: strategieën voor de controle van de resultaten         4         3       controle door de bewerking om te keren. 
Cijferen: optellen en aftrekken, vermenigvuldigen en delen doorgaans onder de 100.000 en tot op 3 decimalen, naargelang de nauwkeurigheid van de werkelijkheid het vereist           5         4     In de 4e klas zeker tot op 2 decimalen.
Cijferen: staartdelingen met een deler van 2 cijfers           5         4      
Cijferen: de komma wegwerken uit het deeltal           5           5    
Cijferen: proeven ter controle, bijv. de negenproef           5         4      
Cijferen: vraagstukken m.b.t. eenvoudige concrete zaken uit het praktische leven i.v.m. hoeveelheden, gewichten, afmetingen, geld.             5 6     3        
Cijferen: staartdelingen met een deler groter dan drie cijfers             6         5    
4. TERMINOLOGIE                            
meer   1           1            
minder   1           1            
evenveel   1           1            
groter dan   1           1            
kleiner dan   1           1            
gelijk   1           1            
ongelijk   1           1            
over   1           1            
is gelijk aan   1           1            
erbij   1           1            
eraf   1           1            
nog een keer   1           1            
wisselen   1           1            
ruilen   1           1            
verdelen   1           1            
verdelen in   1           1            
splitsen   1           1            
aftrekken   1           1            
optellen   1           1            
samenvoegen   1           1            
wegnemen   1           1            
afnemen   1           1            
middelste   1           1            
laatste   1           1            
eerste   1           1            
tweede   1           1            
hoeveelste   1           1            
de helft     2         1            
het dubbel     2         1            
evenveel     2         1            
oneven     2         1            
paar     2         1            
onpaar     2         1            
eenheden       3         2         De begrippen eenheden, tientallen (zeker) en honderdtallen mogen vanaf de 2e klas (3e trimester) aan bod komen. 
tientallen       3         2          
honderdtallen       3         2          
duizendtallen       3           3        
wat ligt juist tussen       3       1            
wat is gelijk aan       3       1            
de bewerkingstekens > en <       3           3        
dozijn         4       2          
één minder dan de helft         4       2          
één meer dan het dubbel van         4       2          
de twaalf maanden van het jaar en hun duur         4     1 2          
een schrikkeljaar         4       2          
veelvoud         4         3        
een rond getal         4         3        
breuken: teller, noemer, bewerkingsteken, echte en onechte en stambreuken, gemengd getal, gelijknamige breuken; herleiden         4         3        
kleinste gemeen veelvoud           5           5    
grootste gemene deler           5           5    
priemgetal           5           5    
gemiddelde           5             6 Ook mediaan
optellen: termen en som           5         4      
aftrekken: aftrektal, aftrekker, verschil           5         4      
vermenigvuldigen: vermenigvuldigtal, vermenigvuldiger, product           5         4      
delen: deeltal, deler, quotiënt, rest           5         4      
breuken: evenwaardige breuken, tiendelige breuken, vereenvoudigen           5         4      
complementair getal, complement             6           6  
procent, %             6           6  
verhoudingen             6           6  
rechtevenredige grootheden             6           6  
regel van drie (zie ook verhoudingen)             6           6  
Romeinse getallen kunnen lezen             6           6 lezen, gebruiken, chronogram, 
omtrek             6         5    
oppervlakte             6         5    
meetkundige begrippen             6         5    
5. SCHATTEN                            
hoeveelheid van concreet materiaal   1           1            
afstanden in de ruimte   1           1            
afstanden in de tijd   1           1            
m.b.t. concrete handelingen   1           1            
in het getallenvald tot 100     2           2          
m.b.t. het resultaat van bewerkingen     2           2          
vergelijkenderwijs schatten van aantallen en grootten m.b.t. concrete handelingen     2           2          
afstanden in de ruimte     2           2          
afstanden in de tijd     2           2          
getallen op een getallenlijn plaatsen     2           2          
resultaat voorafgaand aan de berekeningen       3 4         3        
afronden naar handige getallen om mee te rekenen, getallen in de omgeving       3