Luc Cielen Lukemieke Ward de Beer De Wingerd Rinkrank Contact Links

      

 LUC CIELEN

 

 

  Pedagogie    Lesvoorbereidingen     Leren lezen     Leren schrijven    Gedichten     Toneelstukken

  Schoolfeesten    Heiligenlegenden     Sterrenbeelden     Muziek     Lezingen    Info-Cielen   

 

 

 

WAAROM VEEL MUZIEK OP SCHOOL?

 

Omdat muziek een veelomvattende kunstzinnige activiteit is. Muziek is steeds en overal aanwezig en spreekt de mens bijzonder sterk aan. We zijn in onze cultuur zo vertrouwd (zelfs verslaafd ) geworden aan muziek, dat die in de opvoeding absoluut niet mag ontbreken.

 

Zingen is bijzonder sterk met het gevoelsleven verbonden. Wanneer zingt iemand spontaan ? Als hij blij is, vrolijk is, zich licht voelt. Of als er een diepe smart of verdriet hem overmant. Bij kinderen zal het meestal om het eerste gaan.

 

Via de muziek en dan vooral via het zingen kunnen we het gemoed van de kinderen bereiken. Dat is de meest directe weg, veel directer dan bijvoorbeeld tekenen of boetseren. Willen we dus de kinderen meekrijgen, willen we ze op een goede manier aanspreken, dan moeten we dat op een muzikale manier doen.

 

1. Het eerste dat we dus kunnen doen is zingen. Een zingend kind is altijd een blij kind. Anders zingt het niet. En als een kind niet blij is, maar bij voorbeeld kwaad of slecht gezind of droef : als de hele klas zingt lukt het bijna altijd om ook zo’n kind mee aan het zingen te krijgen en het gemoed te ‘openen’. Daar gaat het dan ook vooral in de ochtendzang om. Het is de perfecte opener, en daarom moet die ochtendzang ook een zekere vrolijkheid, blijheid uitstralen. Niet teveel muziektheoretisch werken, niet hameren op correcte uitspraak of andere details, nee, zingen, daar gaat het om. Moet het andere dan niet ? Jawel, maar met mondjesmaat. In de muzieklessen later op de dag kunnen die nog voldoende aan bod komen .

In de muziekperiodes zal dan ook gewerkt worden aan de juiste uitspraak, aan de juiste stemplaatsing, aan de correcte melodie. Daar komen die aspecten meer op de voorgrond. E n vooral belangrijk daarbij is het juiste voordoen .

 

2. En zo kom ik bij een tweede belangrijk aspect van het zingen en musiceren : omdat we in de eerste klas zuiver op het gehoor werken (geen notenblad !) scholen we de waarneming. Vooral van het gehoor dus, en bijna tegelijk komen de kinderen tot uitdrukking via de stem. Waarneming en expressie volgen onmiddellijk op elkaar. Dat verhoogt tevens de concentratie. Tenminste als we ook daaraan voldoende aandacht besteden. Hoe kan je de concentratie verhogen ? Door

herhaling. Onmiddellijke herhaling. Een lied wordt dus niet even gezongen en dan onmiddellijk daarna een ander lied. Zo werkt het niet. We zingen een lied, herhalen het onmiddellijk een tweede en een derde keer. Minstens drie keer.

Waarom? Omdat de waarneming bij een eerste ontmoeting met een melodie (en tekst) niet helemaal voldoende is. Er is nog een verrassingsaspect aanwezig. Als we een tweede maal hetzelfde lied zingen, dan is er al een zekere herkenning en is de waarneming scherper. Bij de derde herhaling is er al een zekere vertrouwdheid en een gevoel van mee te kunnen doen. Dat gebeurt zo bij een nieuw lied, maar dat gebeurt de volgende dag met dat lied weer, en de volgende dag nog

eens, en daarna nog en nog. Altijd minstens drie keer omdat elke eerste zangbeurt nooit volledige wakkerheid oplevert.

Bij de tweede beurt kan er kort gewezen worden op wat goed is en wat zeker nog moet bijgeschaafd worden. Of we wijzen op fouten in de melodie. Of we kunnen een opmerking maken over de manier van zingen. Misschien was het te luid, of te zacht of te brutaal enz. Bij de tweede beurt gaan we dat dan proberen beter te doen. En de derde beurt dient om het nieuw geleerde goed vast te zetten. Er mag, naargelang de omstandigheden en de noodzaak nog meer herhaald worden, maar dan is het belangrijk om te variëren.

Bijvoorbeeld de tekst van een andere strofe nemen of de melodie op de blokfluit spelen. Of op een andere toonhoogte beginnen. Je kan bijvoorbeeld een lied vijf, zes keer en meer herhalen, steeds op een hele of halve toon hoger. Het hoeven maar kleine variaties te zijn, die toch weer tot resultaat hebben dat er aandacht is.

 

Zo wordt steeds opnieuw met hele kleine stappen de concentratie verhoogd en geschoold. Trouwens, niet alleen de concentratie, ook de wilskracht wordt daardoor aangesproken. In de zin van : we trachten het elke keer beter te doen. Daarom moet er ook gevarieerd worden, want anders slaat de verveling toe. Muziek en zang zijn dus zeer geschikte elementen in het pedagogisch werk : wat daar gerealiseerd wordt, werkt door in andere vakken en opdrachten.

 

Daarom is het zinvol om datgene wat je met een kind of met een klas wil bereiken eerst via de muziek te doen. De rest volgt dan. Door het feit dat muziek steeds geleid wordt - er is altijd iemand die maat, ritme en toon aangeeft - is muziek heel goed om de kinderen aandacht bij te brengen. Wie goed muzikaal bezig is, krijgt als vanzelfsprekend de aandacht van de kinderen en kan die ook vasthouden. Dat is iets dat in andere lessen heel goed van pas kan komen.

 

3. En daarmee ben ik bij een derde belangrijk voordeel van muziek gekomen : de autoriteit. Muzikaal bezig zijn in groep vergt steeds een autoriteit die leidt. De leerkracht kan hier zijn autoriteit scholen. Want wie dat goed doet, krijgt kinderen die graag zingen. En dat moet het in elk geval zijn: de kinderen moeten graag zingen. Lukt het, dan weet je als leraar dat je goed bezig bent. Maar let op, het is niet graag zingen zoals dat in jeugdbewegingen wel eens gebeurt, daar spelen andere elementen mee, die in de school niet zo aan de orde zijn. Ik denk bijvoorbeeld aan de keuze van de liederen. Er is soms een groot verschil tussen de liederen van de Chiro (of scouts of andere ...) en de liederen die we op school gebruiken.

Op school is de muzikale waarde van een lied van primair belang. In een jeugdbeweging zal het sociale karakter van het zingen meer op de voorgrond komen. Dat is een punt waarop ik later nog zal terugkomen. Slaagt een leerkracht erin een groep leerlingen zo te leiden in de muziek dat de ‘vonk’ bij wijze van spreken overslaat, dan is hij ook klaar om andere vakken te geven, want ook daar is het toch steeds de autoriteit van de leraar die de kinderen enthousiast en warm kan maken voor de leerstof. In die mate dat de kinderen in zichzelf de wilskracht ontdekken om aan het werk te gaan.

 

4. Elke goede les is in die zin een ‘muzikale’ les. En een element dat daarbij komt kijken is ritme. Dat is een vierde belangrijk aspect van het muzikale werk, een element ook dat hoe dan ook in alle schoolactiviteiten en lessen moet terug te vinden zijn. Met ritme bedoel ik een ‘ademend’ ritme van spanning en ontspanning, van aandacht en afgeleid zijn, van concentratie en loslaten. Elke les moet zo opgebouwd zijn. Maar in de muzieklessen en in de ochtendmuziek kan dat het meest zicht- en voelbaar gemaakt worden. Eens te meer biedt muziek de mogelijkheid om dit te oefenen en te ontwikkelen en dat kan daarna doorstromen in de andere lessen.

 

Maar er is meer. Het ademende element in de muziek is aanwezig in de opbouw van de les, in de werking, maar nog meer in de activiteit van het zingen zelf. Zingen gebeurt op de uitstromende adem. Het uitademen is dan ook het eerste aandachtspunt en lokt als vanzelf het tweede uit : het inademen. Wie een klein kind bekijkt dat schreeuwt of zingt, of zelfs gewoon ademt, ziet dat het meestal (bij baby’s altijd) correct ademt. Het middenrif zorgt voor de spanning en de ontspanning. Op dat middenrif nu steunt de adem.

Uitwendig kan je dat eenvoudig vaststellen : het is niet de borst die zich verruimt bij het inademen, maar de buik en de flanken. Het middenrif drukt omlaag en schept ruimte voor de longen om de lucht in te laten stromen. Het is ook het middenrif dat de druk levert om de lucht uit de longen te laten stromen. Dat is de enige plaats waar druk mag zijn.

 

Nu zien we - helaas al te dikwijls - dat reeds vóór de kinderen naar de kleuterschool komen de adem al verkeerd zit. Dat zie je aan de ademhaling en hoor je aan het spreken en het zingen. Iedere arts kan je vertellen wat de schadelijke gevolgen zijn van het verkeerde ademen. Maar wat we op school kunnen vaststellen, en waar we op school iets kunnen aan doen, is dat bij een verkeerde ademhaling de druk op de keel toeneemt en de stem compleet fout zit en er dus een verkeerd stemgebruik ontstaat.

 

We kunnen nu dank zij het zingen de ademhaling verbeteren en we kunnen het stemgebruik corrigeren. Dat begint al heel vroeg in de kleuterklas, waar de kinderen via het zingen en via het zeggen van spreuken de ademhaling en de stem op een correcte manier leren gebruiken. Dat is dan ook de grote waarde van liederen en spreuken in de kleuterklas. Vanaf de eerste klas kan er met meer bewustzijn hieraan gewerkt worden. Door zingen, door blokfluitspelen, door stem- en ademhalingsoefeningen kan er bijgestuurd worden en het gevolg is dat daardoor de gezondheid bevorderd wordt.

 

5. Hoe kan zingen in een eerste klas, en later, de gezondheid bevorderen?

Aandacht voor de zinnen in een lied . Telkens ervoor zorgen dat een hele zin, of samenhorend deel van een zin op één ademstroom gezongen wordt. Meestal zijn liedteksten in dichtvorm geschreven en zijn de zinnen dus vrij kort. Zo ontstaat er een ritmisch proces van in- en uitademen. Het inademen verloopt kort, het uitademen op de zang verloopt traag. Om dat effect optimaal te verkrijgen mogen we niet te snel zingen en moeten we er bovendien voor zorgen dat we syllabische liederen kiezen, dat wil zeggen liederen waarbij op elke lettergreep slechts één toon gezongen wordt. Pas later zullen melismatische liederen (liederen waarbij op één lettergreep meer tonen gezongen worden) aan bod komen, maar dat is pas tegen het einde van de lagere school, al komen er tussendoor sporadisch zulke liederen wel voor.

 

Aandacht voor een goede zanghouding : het zingen moet volkomen ontspannen gebeuren. Elke druk of spanning in de houding moet vermeden worden. Dat is een aandachtspunt voor wie de muziek leidt.

 

Aandacht voor de uitspraak. Door de aandacht hier sterk op te richten, zoals wel meer gebeurt in het onderwijs, bereiken we niet hetgeen we willen bereiken. Teveel aandacht - bewustzijn dus - voor de correcte uitspraak veroorzaakt druk op de keel en de mond. En die mag er niet zijn. Er moet meer aandacht gaan naar de klinkers bij het zingen, en die moeten vooral correct gevormd worden. Stilaan, na veel zingen, kunnen dan ook de medeklinkers de aandacht krijgen die ze

verdienen.

Een goede uitspraak bereik je door een goede articulatie. Nu is het opvallend dat er nog dikwijls gedacht wordt dat voor een klank als de I de mond in horizontale richting open gaat en de lippen daarbij teruggetrokken worden. Beter is de lippen naar voor te brengen waardoor de I-klank helemaal vooraan in de mond komt. Dat veroorzaakt ook minder druk.

Hetzelfde geldt voor de E-klank en de Ei (IJ ).

 

Laag zingen veroorzaakt ook gemakkelijk druk op de keel. Kinderen gaan dan ook gemakkelijk luider zingen. Het enige middel hiertegen is hoger gaan zingen. Hoger en zachter moet steeds het devies zijn. Hoog zingen is dus gezondmakend, laag zingen is schadelijk.

 

 

6. Een zesde element is de taalontwikkeling. Een gezongen tekst onthoudt véél beter dan een gesproken tekst. Dat is al een pluspunt. Daardoor wordt de woordenschat rijker, vooral ook omdat vele liedteksten toch ook poëtisch zijn en kinderen dus woorden ontmoeten die in het dagelijkse taalgebruik minder courant zijn. Maar ook vanuit het standpunt van taalbeschouwing is er een ongelooflijk voordeel bij het zingen van liederen: muzikaal wordt elk woord opgesplitst in klankgrepen, die dikwijls samenvallen met lettergrepen. En lettergrepen zijn nu net de basis van de Nederlandse taal wat betreft de spelling van klanken in open lettergrepen (bv. ko-men) en verdubbeling van medeklinkers in gesloten lettergrepen (bv. kom-men).

We moeten dus een goed gevoel voor lettergrepen ontwikkelen en dat kan perfect via de syllabische liederen, liederen waarbij elke lettergreep één toon heeft. Splitsen in lettergrepen - zo belangrijk om de spellingproblematiek van het Nederlands onder de knie te krijgen - komt zo als vanzelfsprekend aan bod.

En dan hebben we nog de vreemde talen als Frans, Engels, Duits, Italiaans, Spaans en zo meer : via de zang komen die allemaal wel eens of zelfs dikwijls aan bod. Als dàt geen voordeel is. Er is geen enkel andere manier denkbaar waarop zo eenvoudig teksten in andere talen kunnen geoefend worden. En weet je, nu heeft dit niet zo direct effect voor het leren van een vreemde taal, maar later ondervinden de kinderen daarvan wel de gevolgen. Hoe dikwijls is het me al niet gebeurd dat een bepaalde zinswending of uitdrukking of zelfs maar het genus van een woord me te binnen schiet

dankzij een liedtekst, járen geleden geleerd.

 

7. En dan volgt een zevende belangrijk element : het sociale. Op school is het muzikale bijna steeds ingebed in een sociale activiteit: zingen en musiceren in groep.

 

 

 

Meer over muziek:

Waarom veel muziek op school?

Muziek in de kleuterschool.

Muziek in de lagere school.

Muziek in kleuterschool en lagere school (samenvoeging van de twee vorige pagina's)

Muziekpraktijk in de eerste klas

Liederen voor kleuterschool en lagere school per feest geschikt (in voorbereiding)

Liederen voor kleuterschool en lagere school. Tekst en muziek L. Cielen (in voorbereiding)

Muzikale thema's zesde klas Steinerschool Antwerpen (in voorbereiding)

 

cielen.eu 10-08-2007