rekenen

REKENEN

NIEUW: CIJFEREN - AFTREKKEN overgang hoofdrekenen naar cijferen

https://www.cielen.eu/cijferen-aftrekken.htm

REKENEN OEFENEN ONLINE


Rekenwijzer.

Eenvoudig, overzichtelijk, geen toeters en bellen. 

Op de openingspagina vul je een voornaam en de eerste letter van een familienaam in. Dit hoeft niet je echte voornaam en familienaam te zijn, je mag ook een fictieve naam gebruiken, wat aan te bevelen is. 


REKENEN OEFENEN OFFLINE


Teach2000

Dit eenvoudig overhoorprogramma kun je gratis downloaden in Windows-versie. Een Mac-versie is ook beschikbaar, maar de installatie verloopt minder vlot.

Het grote voordeel is dat de kinderen zelf de oefeningen kunnen samenstellen en daarna oefenen. 

Het programma beschikt over een timer waarmee de kinderen zelf kunnen zien hoeveel tijd ze per oefening besteden. 

REKENEN IN DE BASISSCHOOL


Hoewel je de inhouden van de wiskunde in aparte periodes aanbiedt, heb je een voortdurende aandacht voor het gebruik ervan in andere lessen en periodes. De mogelijkheden tot beweging (o.a. ritmiek) en het aanwenden van kunstzinnige elementen gebruik je uitvoerig.


KLEUTERSCHOOL

's Morgens na de begroeting door de kleuterleidster zitten de kleuters in een kring en tellen hoeveel kinderen er zijn. Daaropvolgend:  'Hoeveel kinderen ontbreken er?' vraagt de kleuterleidster. Zo gaat men elke dag met rekenen om: tellen en rekenen. Dat gebeurt ook op vele andere momenten van de dag, onder andere tijdens het vrije spel (hoeveel kussens mogen we nemen? Hoeveel blokken mogen we gebruiken? Enz..), aan tafel bij het delen van fruit, bij verjaardagen van de kleuters of van de kleuterleidster. Elk moment om het rekenen te stimuleren wordt gebruikt. Begrippen als groter dan, meer dan, evenveel als, enz. zal men voortdurend oefenen.


LAGERE SCHOOL

Overzicht rekenen 1e, 2e en 3e klas met voorbeelden en linken

rekenen 1e klas Steinerschool Antwerpen 2012

Eerste klas:

De getalbeelden tot 12 vanuit beweging, ritmiek, voorwerpen en tekeningen verkennen en oefenen. Het kunstzinnige element is overduidelijk aanwezig. Vanaf het tweede trimester de getallenrij uitbreiden tot 24 of verder.

Vanaf het begin - vooral al doende - oefenen op de vier hoofdbewerkingen: optellen, aftrekken, vermenigvuldigen en delen.

Verdelen komt eerst: vanuit het geheel naar de delen of : ik heb zoveel en moet dat verdelen aan die en die.

Samenvoegen komt daarna: die heeft zoveel en die heeft zoveel, hoeveel hebben ze samen?

Het verschil zien tussen hoeveelheden leidt tot aftrekken.

Vermenigvuldigen komt tot stand als een verkorte optelling, maar ook als een ritmisch proces of het zien van geordende hoeveelheden.

De maaltafel van 2 wordt volledig leren, de maaltafels  van 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 en 10 gedeeltelijk.

Veel rekenverhaaltjes.

www.cielen.eu/eerste-klas-info-2016-08-05.pdf

rekenen-in-de-1e-klas-2016.pdf


Tweede klas:

De getallenrij breidt uit tot 100.

Het honderdveld in alle mogelijke richtingen verkennen en oefenen.

De vier hoofdbewerkingen intensief oefenen. In de opgaven zit steeds een 'tweede niveau' dat de kinderen leert om met meer aandacht naar de getallen te kijken.

De kinderen werken veel met materialen en leren opgaven met grotere getallen op te lossen in analogie met eenvoudigere opgaven.

Het aanleren van de tafels van vermenigvuldiging en deling, met ritmische en plastische ondersteuning, is de hoofdbrok in deze klas. 

Veel rekenverhalen en rekendictees.

Aanzet tot het cijferen (derde trimester).

            Maal- en deeltafel van 7, lesvoorbereiding - PDF

            Maal- en deeltafel van 8, lesvoorbereiding - PDF


Derde klas:

NIEUW: CIJFEREN - AFTREKKEN overgang hoofdrekenen naar cijferen

https://www.cielen.eu/cijferen-aftrekken.htm


De getallenrij breidt uit tot 1000 en verder.

Hoofdrekenen dagelijks oefenen. Met ook hier weer een 'tweede niveau' in de opgaven.

De tafels van vermenigvuldiging en deling moeten stilaan door en door gekend zijn.

Getallen ontleden in eenheden, tientallen, honderdtallen ...

De tafeldokter (onderzoek van de tafels van vermenigvuldiging in voorbereiding op staartdelingen).

Het cijferrekenen vangt aan in de vier hoofdbewerkingen. Vooral optellen en aftrekken, maar ook eenvoudige trapvermenigvuldigingen en staartdelingen.

Breuken: kennismaking met de breuken door het leren verdelen van grootheden. Cirkels, vlakke vormen en lijnen verdelen. De stambreuken afleiden uit de verdelingen. Het belangrijkste element hierbij is toch dat de kinderen leren hoe ze moeten verdelen in 4, in 8, in 12, in 15, in 16 enz... Dit is een toepassing op het kennen van de tafels.

de kilo-standaard

Metend rekenen.

Veel rekenverhalen en rekendictees.
Vierde klas:

Hoofdrekenen en cijferrekenen in de vier hoofdbewerkingen. Vooral trapvermenigvuldigingen en staartdelingen.

De breuken zijn nu het belangrijkste onderdeel van de wiskunde. Alle aspecten van breukenbewerkingen komen aan bod.  Het kunstzinnige is hierbij een grote ondersteuning.

Grootste gemene deler en kleinste gemeen veelvoud.

Metend rekenen.

Veel rekenverhalen en rekendictees.


Vijfde klas:

Hoofdrekenen en cijferrekenen in de vier hoofdbewerkingen.

Alle breukenbewerkingen met uitbreiding naar stapel- en kettingbreuken.

Deelbaarheid van getallen.

Priemgetallen

Grootste gemene deler en kleinste gemeen veelvoud als toepassing op deelbaarheid en priemgetallen.

Het tweetallig getallensysteem.

Historische wiskunde: rekenen zoals de Egyptenaren in de oudheid.

Diverse rekenvondsten, rekentrucjes en rekenspelletjes.

Bekende wiskundigen

Meetkunde


Hoe werk je de komma weg in de deler bij staartdelingen?

Hoe maak je staartdelingen tot op 1 cijfer na de komma (1 decimaal)?

Hoe maak je staartdelingen tot op 2 cijfers na de komma (2 decimalen)?

Hoe maak je staartdelingen tot op 3 cijfers na de komma (3 decimalen)?

Hoe rond je het quotiënt van een staartdeling af op 1 decimaal?

Hoe rond je het quotiënt van een staartdeling af op 2 decimalen?

Hoe rond je het quotiënt van een staartdeling af op 3 decimalen?

Hoe los je staartdelingen met 2 cijfers in de deler op?


Hoe vereenvoudig je breuken? 

Hoe deel je een breuk door eeen breuk en wat betekent dat? 

Hoe los je breuken op als de breuken in de opgave een verticale breukstreep hebben? 

Hoe zet je breuken om in decimale breuken?

Hoe zet je decimale breuken om in breuken?

Hoe zet je gemengde getallen om in (onechte) breuken?

Hoe tel je breuken en gehele getallen op?

Hoe trek je breuken van gehelen af?

Hoe trek je gehelen van breuken af?

Hoe vermenigvuldig je breuken en gehelen met elkaar?

Hoe deel je breuken door gehelen?

Hoe deel je gehelen door breuken? 

Hoe los je stapelbreuken op? 

Stapelbreuken optellen. Hoe doe je dat?

Stapelbreuken met verschillende bewerkingen in teller en noemer. Hoe los je die op?


Hoe tel je gemengde getallen op

Hoe trek je gemengde getallen van elkaar af?

Hoe vermenigvuldig je gemengde getallen?


Wat zijn priemgetallen en hoe vind je ze?

Priemgetallen en de zeef van Eratosthenes

Hoe los je puntsommen met priemgetallen op?

Omkering van priemgetallen. Wat is dat? 

Ontbinden in priemfactoren, hoe doe je dat? 

Ontbinden in priemfactoren en alle delers van een getal zoeken. Hoe doe je dat?

Ontbinden in priemfactoren en de grootste gemene deler zoeken. Hoe doe je dat? 

Hoe vind je de grootste gemene deler van 2 getallen?

Ontbinden in priemfactoren en het kleinste gemeen veelvoud zoeken. Hoe doe je dat? 

Hoe vind je het kleinste gemeen veelvoud van 2 getallen?

Grootste gemene deler en kleinste gemeen veelvoud in één opgave gecombineerd


Combinatiecijferen: vermenigvuldigen, optellen, delen, aftrekken, ontbinden in priemfactoren, deelbaarheid en afronden in één opgave


Hoe maak je de negenproef bij optellingen

Hoe maak je de negenproef bij aftrekkingen?

Hoe maak je de negenproef bij vermenigvuldigingen

Hoe maak je de negenproef bij delingen?

Hoe zoek je de delers van een getal?

Wat zijn gebrekkige getallen en hoe vind je ze?

Wat zijn volmaakte getallen en hoe vind je ze?

Wat zijn overvloedige getallen en hoe vind je ze?

Wat zijn bevriende getallen en hoe vind je ze?


Hoe reken je maateenheden om in het metriek stelsel?

Hoe rond je prijzen af op euro?


De maaltafel van 2 anders bekeken

Het multiplicatief uithoudingsvermogen van getallen. Hoe zoek je dat? 

Verrassende kwadraatoptellingen (vierkantsgetallen)

Slimme vermenigvuldigingen (een andere manier om vermenigvuldigingen te makken)


Bruto, tarra en netto


REGELS VAN DEELBAARHEID


Regels van deelbaarheid + grootste gemene deler + kleinste gemeen veelvoud:

https://www.cielen.eu/regels-deelbaarheid-GGD-KGV.pdf


Regels van deelbaarheid door 7, 11 en 13 (voor 11 zie ook de andere regel):

https://www.cielen.eu/deelbaarheid-door-7-vier-werkwijzen-ook-11-en-13.pdf


Regels van deelbaarheid door 7

https://www.cielen.eu/deelbaarheid-door-7-vier-werkwijzen.pdf


Regel van deelbaarheid door 8:

https://www.cielen.eu/deelbaarheid-door-8-acht.pdf


Regel van deelbaarheid door 11

https://www.cielen.eu/deelbaarheid-door-11.pdfMEETKUNDE

Van jaarcirkel tot gradenboog

Rechte hoeken tekenen met gebruik van een gradenboog

Vierkanten en rechthoeken tekenen op ruitjespapier

Hoe teken je een ruit?

Hoe teken je een zeshoek/zesster met gebruik van lat, passer en gradenboog?

Hoe teken je een zeshoek/zesster met gebruik van passer en lat? 

Hoe teken je een vijfhoek/vijfster met gebruik van lat, passer en grandenboog? 

Hoe maak je een vijfster (pentagram) in reliëf (3D)?

Hoe kun je van een zeshoek/zesster een vierkant maken?

Hoe maak je van een zesster een vijfster? 

Van cirkel tot rechte lijn


Tetraëder (2 versies):

https://www.cielen.eu/meetkunde-vijfde-klas-tetraeder.pdf

https://www.cielen.eu/tetraeder-uitleg.pdf

Hexaëder (kubus):

https://www.cielen.eu/meetkunde-5e-klas-hexaeder.pdf

Octaëder (2 versies):

https://www.cielen.eu/meetkunde-5e-klas-octaeder.pdf

https://www.cielen.eu/wiskunde-octaeder-uitleg.pdf

Dodecaëder (4 versies):

https://www.cielen.eu/meetkunde-vijfde-klas-dodecaeder-constructie.pdf

https://www.cielen.eu/dodecaeder-versie.pdf

https://www.cielen.eu/meetkunde-vijfde-klas-dodecaeder-eenvoudige-werkwijze.pdf

https://www.cielen.eu/dodecaeder-versie-2-uitleg.pdf

Icosaëder (2 versies):

https://www.cielen.eu/meetkunde-vijfde-klas-icosaeder.pdf

https://www.cielen.eu/icosaeder-bouwplan.pdf

Caleidocyclus

https://www.cielen.eu/meetkunde-vijfde-klas-caleidocyclus.pdf


OEFENINGEN + HERHALINGSOPGAVEN (5e klas 2015-2016)

De vijfde klas in de Steinerschool Antwerpen kreeg in het schooljaar 2014-2015 alleen op woensdag rekenen. Voor deze klas maakte ik wekelijks een programma op met oefeningen over de nieuwe leerstof en veel herhalingsoefeningen. De uitleg over de nieuwe leerstof gaf ik bij aanvang van de les, maar de kinderen konden deze uitleg vooraf en naderhand op mijn site lezen via de link op de werkbladen.  


Lengtematen, deelbaarheid door 3 en 9 - breuken aftrekken - x10 en /10 - inhouden - staartdeling - rekenvoordeel -gewichten - rekendictee: 

https://www.cielen.eu/wiskunde-5e-klas-opgaven-vrijdag-19-september-2014.pdf


Deelbaarheid door 6 - deelbaarheidoefening - staartdeling met deler 10 - breuken aftrekken - driehoekenn tekenen - rekenvoordeel bij optellingen - breuken optellen - staartdeling met omkering - inhouden omrekenen - breukentafels van 3/4 en 3/5 - rekendictee:

https://www.cielen.eu/wiskunde-5e-klas-opgaven-vrijdag-26-september-2014.pdf


Deelbaarheid - staartdeling met komma - breuken vermenigvuldigen - vierhoeken tekenen + meten - aanvullen tot 100, tot 1.000 en tot 1 - maal 10, gedeeld door 10 - breuken optellen en aftrekken - groter dan, kleiner dan - rekendictee: 

https://www.cielen.eu/wiskunde-5e-klas-opgaven-vrijdag-03-oktober-2014.pdf


Deelbaarheid - staartdelingen met komma - breuken delen - vierkanten tekenen - aanvullen tot 1 - maal 10, gedeeld door 10 - breukenbewerkingen - inhoudsmaten omrekenen - groter dan, kleiner dan, gelijk aan - rekendictee: 

https://www.cielen.eu/wiskunde-5e-klas-opgaven-vrijdag-10-oktober-2014.pdf


Deelbaarheid - staartdeling met komma - gemengde getallen  optellen - rechthoeken tekenen - decimaal stelsel -breukenbewerkingen - inhoudsmaten omrekenen - aanvullen tot 1 - vierkanten: omtrek berekenen - rekendictee

https://www.cielen.eu/wiskunde-5e-klas-opgaven-vrijdag-17-oktober-2014.pdf


Deelbaarheid - negenproef bij optelling - gemengde getallen aftrekken - ruiten tekenen - gewichten omrekenen -staartdeling met komma - breukenbewerkingen - decimale breuken - omtrek van vierkant en rechthoek - rekendictee - trapeziums meten:

https://www.cielen.eu/wiskunde-5e-klas-opgaven-vrijdag-24-oktober-2014.pdf


Deelbaarheid - negenproef bij aftrekking - gemengde getallen vermenigvuldigen - trapeziums meten - breuken omzetten in decimale breuken - staartdelingen met komma - breukenbewerkingen - trapvermenigvuldiging - tijd - rekendictee:

https://www.cielen.eu/wiskunde-5e-klas-opgaven-vrijdag-07-november-2014.pdf


Deelbaarheid - negenproef bij vermenigvuldiging - gemengde getallen delen - decimale breuken omzetten in breuken -staartdelingen met komma - breukenbewerkingen - gewichten - rekendictee - vierkantsgetallen - omtrek van parallellogram: 

https://www.cielen.eu/wiskunde-5e-klas-opgaven-vrijdag-14-november-2014.pdf


Deelbaarheid - negenproef bij delingen - breuken en gehelen optellen - hoeken tekenen - decimale breuken omzetten in breuken - negenproef bij optelling - aftrekking en vermenigvuldiging - breukenbewerkingen - inhoudsmaten omrekenen -rekendictee: 

https://www.cielen.eu/wiskunde-5e-klas-opgaven-vrijdag-21-november-2014.pdf


Delers van getallen - staartdeling tot op 1 cijfer na de komma - breukenbewerkingen - metriek stelsel - deelbaarheid -vermenigvuldiging met negenproef - breukenbewerkingen - rekendictee:

https://www.cielen.eu/wiskunde-5e-klas-opgaven-vrijdag-28-november-2014.pdf


Gebrekkige getallen - staartdeling tot op 2 cijfers na de komma - breuken en gehelen vermenigvuldigen - metriek stelsel - deelbaarheid - vermenigvuldiging met negenproef - centen omzetten in euro - rekendictee:

https://www.cielen.eu/wiskunde-5e-klas-opgaven-vrijdag-05-december-2014.pdf


Volmaakte getallen - Staartdeling tot op 3 cijfers na de komma - breuken en gehelen delen - aftrekking en optelling met negenproef - deelbaarheid - vermenigvuldiging met negenproef - breukenbewerkingen - tijd - rekendictee:

https://www.cielen.eu/wiskunde-5e-klas-opgaven-vrijdag-12-december-2014.pdf


Overvloedige getallen - euro's afronden - staartdeling afronden op 1 decimaal - aftrekking en optelling cijferen -deelbaarheid - trapvermenigvuldiging - breukenbewerkingen - metriek stelsel - rekendictee - vijfster:

https://www.cielen.eu/wiskunde-5e-klas-opgaven-vrijdag-19-december-2014.pdf


Bevriende getallen - staartdeling afronden op 2 decimalen - van breuk naar tiendelige breuk - deelbaarheid -breukenbewerkingen - vermenigvuldiging met omkering - gewichten - rekendictee - oppervlakte van het vierkant:

https://www.cielen.eu/wiskunde-5e-klas-opgaven-vrijdag-9-januari-2015.pdf


Priemgetallen - staartdeling afronden op 3 decimalen - van breuk naar decimale breuk - deelbaarheid -breukenbewerkingen - vermenigvuldiging met omkering - gewichten - lengtematen - rekendictee - oppervlakte van de rechthoek:

https://www.cielen.eu/wiskunde-5e-klas-opgaven-vrijdag-16-januari-2015.pdf


Staartdeling met deler van 2 cijfers - priemgetallen: zeef van Eratosthenes - van decimale breuk naar breuk -deelbaarheid - breukenbewerkingen - trapvermenigvuldiging met omkering - hoeken meten - inhoudsmaten en gewichten schatten en meten - rekendictee - zeshoek en zesster tekenen:

https://www.cielen.eu/wiskunde-5e-klas-opgaven-vrijdag-23-januari-2015.pdf


Staartdeling met deler van 2 cijfers - ontbinden in priemfactoren - breuk van een getal - deelbaarheid -breukenbewerkingen - trapvermenigvuldiging met omkering - betalen met euro's - lengtematen en gewichtenschatten en meten -, rekendictee - driehoeken in zeshoek/zesster:

https://www.cielen.eu/wiskunde-5e-klas-opgaven-vrijdag-30-januari-2015.pdf


Staartdeling met 2 cijfers in de deler - ontbinden in priemfactoren - breuken omzetten in decimale breuken - deelbaarheid - breukenbewerkingen - trapvermenigvuldiging - breuk van een getal - lengte, inhoud en gewicht schatten en meten - maaltafelvierkant - rekendictee - rechthoeken in zeshoek/zesster:

https://www.cielen.eu/wiskunde-5e-klas-opgaven-vrijdag-06-februari-2015.pdf


Staartdeling met 2 cijfers in de deler - ontbinden in priemfactoren - breuken omzetten in decimale breuken - breuken vereenvoudigen - breukenbewerkingen - trapvermenigvuldiging - breuk van een getal - lengte, inhoud en gewicht schatten en meten - deelbaarheid - parallellogrammen in zeshoek/zesster:

https://www.cielen.eu/wiskunde-5e-klas-opgaven-vrijdag-13-februari-2015.pdf


Ontbinden in priemfactoren en de grootste gemene deler - staartdeling met 2 cijfers in de deler - breukenbewerkingen - breuken vereenvoudigen - breuken omzetten in decimale breuken - delers van een getal - deelbaarheid - vraagstukken - zeshoek/zesster-vierkant:

https://www.cielen.eu/wiskunde-5e-klas-opgaven-vrijdag-27-februari-2015.pdf


Kleinste gemeen veelvoud - breukenbewerkingen - grootste gemene deler:2 methodes - combinatiecijferen (de vier bewerkingen in één opgave) - deelbaarheid - rekendictee - de tafels van 2 en 4 anders bekeken - van zesster tot vijfster:

https://www.cielen.eu/wiskunde-5e-klas-opgaven-vrijdag-6-maart-2015.pdf


Kleinste gemeen veelvoud - grootste gemene deler - breukenbewerkingen - combinatierekenen - breuken vereenvoudigen - breuken omzetten in decimale breuken - omtrek en oppervlakte van het vierkant - rekendictee - de tafels van 6 en 8 anders bekeken - van cirkel tot rechte lijn:

https://www.cielen.eu/wiskunde-5e-klas-opgaven-vrijdag-13-maart-2015.pdf


Kleinste gemeen veelvoud en grootste gemene deler in één bewerking - stapelbreuken - breukenbewerkingen - machten van 2 - puntsommen met priemgetallen - quotiënt en omkering ervan - afkortingen van maateenheden - rekendictee - tafels van 3 en 7 anders bekeken - 

https://www.cielen.eu/wiskunde-5e-klas-opgaven-vrijdag-20-maart-2015.pdf


Kleinste gemeen veelvoud en grootste gemene deler in één - stapelbreuken - omkering van priemgetallen - puntsommen met priemgetallen - stapelbreuken vermenigvuldigen en delenmetriek stelsel - omtrek en oppervlakte berekenen van rechthoeken:

https://www.cielen.eu/wiskunde-5e-klas-opgaven-vrijdag-27-maart-2015.pdf


Bruto, tarra, netto - multiplicatief uithoudingsvermogen - omkering van priemgetallen - stapelbreukenbewerkingen -  metriek stelsel - van decimale breuk tot breuk - deelbaarheid en breuken vereenvoudigen - puntsommen met priemgetallen - grootste gemene deler en kleinste gemeen veelvoud in één - hexaëder:

https://www.cielen.eu/wiskunde-5e-klas-opgaven-vrijdag-03-april-2015.pdf


Bruto, tarra, netto - multiplicatief uithoudingsvermogen - omkering van priemgetallen - stapelbreukenbewerkingen - verrassende kwadraten - oppervlakte van driehoek in vierkant - vraagstuk NMBS - kleinste gemeen veelvoud en grootste gemene deler in één - breuken gelijknamig maken:

https://www.cielen.eu/wiskunde-5e-klas-opgaven-vrijdag-24-april-2015.pdf


Bruto, tarra, netto - uitgebreide stapelbreuken - slimme vermenigvuldiging - breuken delen - verrassende kwadraten - oppervlakte van driehoek in rechthoek - rekendictee - metyriek stelsel - multiplicatief uithoudingsvermogen - dodecaëder:

https://www.cielen.eu/wiskunde-5e-klas-opgaven-vrijdag-08-mei-2015.pdf


Regel van drie - omtrek van de driehoek - hoeken meten in een driehoek - breuken delen op twee manieren - slimme vermenigvuldiging - stapelgekke stapelbreuken - school op schaal - rekendictee - icosaëder:

https://www.cielen.eu/wiskunde-5e-klas-opgaven-vrijdag-22-mei-2015.pdf


Regel van drie - omtrek, oppervlakte en de hoeken van een driehoek - deelbaarheid door 7 - de constante van Kaprekar - bruto, tarra, netto - kettingbreuken - rekendictee - België op schaal - caleidocyclus:

https://www.cielen.eu/wiskunde-5e-klas-opgaven-vrijdag-5-juni-2015.pdf


Regel van drie - procenten - deelbaarheid - vermenigvuldigen door halveren en verdubbelen - staartdelingen - bruto, tarra, netto - puntsommen met priemgetallen - constante van Kaprekar:

https://www.cielen.eu/wiskunde-5e-klas-opgaven-vrijdag-12-juni-2015.pdf


Halve regel van drie - procenten - deelbaarheid - schaal - staartdelingen - bruto, tarra, netto - tovervierkant met 9 vakken:

https://www.cielen.eu/wiskunde-5e-klas-opgaven-vrijdag-19-juni-2015.pdf


HISTORISCHE WISKUNDE


Historische wiskunde. De Egyptische vermenigvuldiging:

https://www.cielen.eu/geschiedenis-5e-6e-klas-egypte-rekenen-vermenigvuldigen.htm


Historische wiskunde. De Egyptische deling:

https://www.cielen.eu/geschiedenis-5e-6e-klas-egypte-rekenen-deling.htm


REKENOPGAVEN 5e KLAS PER VAKONDERDEEL

Klik op de opgave om de opgave te bekijken en te downloaden


BREUKEN - STAPELBREUKEN - KETTINGBREUKEN - GEMENGDE GETALLEN-GETALLEN MET KOMMA

004-breuken-tekenen-in-cirkel.jpg

009-breukenbewerkingen.jpg

023-breuken-gelijknamig-maken+optellen.jpg

024-breuken-gelijknamig-maken+aftrekken.jpg

033-breuken-aftrekken.jpg

036-breuken-optellen.jpg

043-breuken-vermenigvuldigen.jpg

047-breuken-optellen-aftrekken.jpg

053-breuken-delen.jpg

057-breuken-optellen-aftrekken-vermenigvuldigen.jpg

063-breuken-gemengde-getallen-optellen.jpg

066-breuken-4-hoofdbewerkingen.jpg

073-breuken-gemengde-getallen-aftrekken.jpg

077-breuken-vier-hoofdbewerkingen.jpg

078-breuken-decimale-breuken-vergelijken-groter-kleiner.jpg

083-breuken-gemengde-getallen-vermenigvuldigen.jpg

085-breuken-omzetten-in-decimale-breuken.jpg

087-breuken-vier-hoofdbewerkingen.jpg

093-breuken-gemengde-getallen-delen.jpg

094-decimale-breuken-omzetten-in-echte-breuken.jpg

096-breuken-gemengde-getallen-vier-hoofdbewerkingen.jpg

103-breuken-en-gehele-getallen-optellen.jpg

105-decimale-breuken-omzetten-in-breuken.jpg

108-breuken-gemengde-getallen-vier-hoofdbewerkingen.jpg

113-breuken-en-gehele-getallen-aftrekken.jpg

117-breuken-gemengde-getallen-vier-hoofdbewerkingen.jpg

123-breuken-en-gehele-getallen-vermenigvuldigen.jpg

127-breuken-vier-hoofdbewerkingen.jpg

133-breuken-en-gehele-getallen-delen.jpg

137-breuken-gemengde-getallen-vier-hoofdbewerkingen.jpg

147-breuken-4-hoofdbewerkingen.jpg

153-breuken-omzetten-in-decimale-breuken.jpg

155-breuken-4-hoofdbewerkingen.jpg

163-breuken-omzetten-in-decimale-breuken.jpg

165-breuken-4-hoofdbewerkingen.jpg

173-breuken-decimale-breuken-omzetten-in-breuken.jpg

175-breuken-4-hoofdbewerkingen.jpg

183-breuken-van-een-getal.jpg

185-breuken-4-hoofdbewerkingen.jpg

193-breuken-en-decimale-breuken.jpg

195-breuken-4-hoofdbewerkingen.jpg

197-breuken-van-een-getal.jpg

203-breuken-en-decimale-breuken.jpg

204-breuken-vereenvoudigen.jpg

205-breuken-4-hoofdbewerkingen.jpg

207-breuken-van-een-getal-vereenvoudigen.jpg

213-breuken-4-hoofdbewerkingen.jpg

214-breuken-vereenvoudigen.jpg

215-breuken-omzetten-in-decimale-breuken.jpg

216-breuken-en-decimale-breuken.jpg

222-breuken-4-hoofdbewerkingen.jpg

226-breuken-vereenvoudigen.jpg

233-breuken-4-hoofdbewerkingen.jpg

235-breuken-vereenvoudigen-en-uitrekenen-als-deling.jpg

236-breuken-omzetten-in-decimale-breuken.jpg

242-stapelbreuken.jpg

243-breuken-4-hoofdbewerkingen.jpg

252-stapelbreuk-met-optelling.jpg

253-stapelbreuk-met-aftrekking.jpg

256-stapelbreuk-met-vermenigvuldiging.jpg

257-stapelbreuk-met-deling.jpg

264-stapelbreuken.jpg

266-breuken-van-decimale-breuk-naar-breuk.jpg

274-stapelbreuken.jpg

282-uitgebreide-stapelbreuken.jpg

284-breuken-delen-is-eerste-breuk-maal-tweede-breuk-omgekeerd.jpg

294-breuken-delen-op-twee-manieren.jpg

296-stapelgekke-stapelbreuken.jpg

307-kettingbreuk-alleen-cijfer-1.jpg


Terug naar boven


GETALBEGRIP - MAAL- EN DEELTAFELS - CIJFEREN (+,-,x,/) - MULTIPLICATIEF UITHOUDINGSVERMOGEN - KAPREKARGETAL - NEGENPROEF (bij +, -, x, /)

003-maaltafel-van-17.jpg

005-maaltafelvierkant.jpg

006-rekencombinatie-4-hoofdbewerkingen.jpg

007-rekencombinatie-4-hoofdbewerkingen.jpg

027-staartdeling-met-omkering.jpg

028-rekenvoordeel-plus-en-min-28.jpg

032-staartdeling-met-deler-tien(10).jpg

035-rekenvoordeel-bij-optelling-van-lange-sommen+optellingen-met-kommagetallen.jpg

037-staartdeling-met-omkering.jpg

042-staartdeling-met-komma-in-deler.jpg

045-getallen-aanvullen-tot-1-100-1000.jpg

046-maal-10-gedeeld-door-10(tien).jpg

049-getallen-groter-dan-kleiner-dan-gelijk-aan.jpg

052-staartdeling-met-komma-in-deeltal.jpg

055-getallen-aanvullen-tot-1-100.jpg

056-maal-10-gedeeld-door-10(tien).jpg

059-getallen-groter-dan-kleiner-dan-gelijk-aan.jpg

062-staartdeling-met-komma-in-deeltal-en-deler.jpg

065-getallen-schrijven.jpg

068-getallen-aanvullen-tot-1.jpg

072-negenproef-bij-optelling.jpg

076-staartdeling-met-komma-in-deler.jpg

082-aftrekken-met-negenproef.jpg

086-staartdelingen-met-komma-in-deler.jpg

088-trapvermenigvuldiging.jpg

092-negenproef-bij-vermenigvuldigingen.jpg

095-staartdelingen-met-twee-cijfers-en-komma-in-de-deler.jpg

102-negenproef-bij-staartdeling.jpg

106-negenproef-bij-optellen-en-aftrekken.jpg

107-negenproef-bij-vermenigvuldiging.jpg

112-staartdeling-tot-op-1-decimaal-1-cijfer-na-komma.jpg

116-negenproef-vermenigvuldigen.jpg

122-staartdeling-tot-2-decimalen-2-cijfers-na-komma.jpg

126-negenproef-vermenigvuldiging.jpg

132-staartdeling-op-3-decimalen-3-cijfers-na-komma.jpg

134-negenproef-optellen-aftrekken.jpg

136-negenproef-vermenigvuldigen.jpg

143-staartdeling-quotient-afronden-op-1-decimaal.jpg

144-cijferen-aftrekking-optelling.jpg

146-trapvermenigvuldiging.jpg

152-staartdeling-quotient-afronden-op-2-decimalen.jpg

156-vermenigvuldiging-met-omkering.jpg

162-staartdeling-quotient-afronden-op-3-decimalen.jpg

166-vermenigvuldiging-met-omkering.jpg

171-staartdeling-deler-met-2-cijfers.jpg

176-trapvermenigvuldiging-met-omkering.jpg

181-staartdeling-deler-met-2-cijfers.jpg

186-trapvermenigvuldiging-met-omkering.jpg

191-staartdeling-deler-met-2-cijfers.jpg

196-trapvermenigvuldiging.jpg

201-staartdeling-deler-met-2-cijfers.jpg

206-trapvermenigvuldiging.jpg

212-staartdeling-deler-met-2-cijfers.jpg

225-combinatierekenen.jpg

229-maaltafels-van-twee-en-vier-anders-bekeken.jpg

234-combinatierekenen.jpg

239-maaltafels-zes-en-acht-anders-bekeken.jpg

244-vermenigvuldigingen-speciale-uitkomsten.jpg

246-staartdeling-quotient-omdraaien-en-optellen.jpg

249-maaltafel-van-zeven-anders-bekeken.jpg

261-bruto-tarra-netto.jpg

262-multiplicatief-uithoudingsvermogen.jpg

271-bruto-tarra-netto.jpg

272-multiplicatief-uithoudingsvermogen.jpg

275-verrassende-kwadraatoptellingen.jpg

281-bruto-tarra-netto.jpg

283-slimme-vermenigvuldiging.jpg

285-verrassende-kwadraatoptellingen.jpg

289-multiplicatief-uithoudingsvermogen.jpg

295-slimme-vermenigvuldiging-trapvermenigvuldiging.jpg

297-schaal-school.jpg

301-vraagstuk-regel-van-drie.jpg

305-getallenkennis-constante-van-kaprekar.jpg

306-bruto-tarra-netto.jpg

309-schaal-belgie.jpg

311-regel-van-drie.jpg

312-procenten-hoeveel-op-honderd.jpg

314-vermenigvuldigen-door-halveren-en-verdubbelen.jpg

315-staartdelingen-komma-in-de-deler.jpg

316-bruto-tarra-netto.jpg

318-getallenkennis-constante-van-kaprekar.jpg

319-ict-zelf-overhoringsopgaven-maken.jpg

321-halve-regel-van-drie.jpg

322-procenten-hoeveel-op-honderd.jpg

324-schaal.jpg

325-staartdelingen-deler-met-komma.jpg

326-bruto-tarra-netto.jpg

327-tovervierkant-negen-vakken-maken.jpg

328-kwadraten-optellen-aftrekken.jpg

329-vermenigvuldiging-japans.jpg

330-ict-zelf-overhoringsopgaven-maken.jpg


Terug naar boven


DEELBAARHEID - DELERS VAN GETALLEN - PRIEMGETALLEN - GROOTSTE GEMENE DELER - KLEINSTE GEMEEN VEELVOUD

022-deelbaarheid-door-3-en-9.jpg

031-deelbaarheid-door-zes(6).jpg

041-deelbaarheid-door-5-10-100-1000-2-3-6.jpg

051-deelbaarheid-door-12(twaalf).jpg

061-deelbaarheid-door-15(vijftien).jpg

071-deelbaarheid-door-18(achttien).jpg

081-deelbaarheid-door-25.jpg

091-deelbaarheid-door-11(elf).jpg

101-deelbaarheid-door-7(zeven).jpg

111-delers-van-getallen-zoeken.jpg

115-deelbaarheid-door-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-15-18-25-100.jpg

121-delers-van-getallen-gebrekkige-getallen.jpg

125-deelbaarheid-door-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-15-18-25-100.jpg

131-delers-van-getallen-volmaakte-getallen.jpg

135-deelbaarheid-door-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-15-18-25-100.jpg

141-delers-van-getallen-overvloedige-getallen.jpg

145-deelbaarheid-door-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-15-18-25-100.jpg

151-delers-van-getallen-bevriende-getallen.jpg

154-deelbaarheid-door-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-15-18-25-100.jpg

164-deelbaarheid-door-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-15-18-25-100.jpg

172-priemgetallen-zeef-van-eratosthenes.jpg

174-deelbaarheid-door-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-15-18-25-100.jpg

182-priemgetallen-ontbinden-in-priemfactoren.jpg

184-deelbaarheid-door-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-15-18-25-100.jpg

192-priemgetallen-ontbinden-in-priemfactoren.jpg

194-deelbaarheid-door-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-15-18-25-100.jpg

202-priemgetallen-ontbinden-in-priemfactoren-gemeenschappelijke-delers.jpg

209-deelbaarheid-door-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-15-18-25-100.jpg

217-deelbaarheid-door-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-15-18-25-100.jpg

218-delers-van-getallen-gemeenschappelijke-delers.jpg

221-kleinste-gemeen-veelvoud-zoeken.jpg

223-delers-van-getallen-grootste-gemene-deler-zoeken.jpg

224-grootste-gemene-deler-zoeken.jpg

227-deelbaarheid-door-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-15-18-25-100.jpg

231-kleinste-gemeen-veelvoud.jpg

232-grootste-gemene-deler.jpg

241-kleinste-gemeen-veelvoud-grootste-gemene-deler.jpg

245-priemgetallen-puntsommen.jpg

251-kleinste-gemeen-veelvoud-grootste-gemene-deler.jpg

254-priemgetallen-omkering.jpg

255-priemgetallen-puntsommen.jpg

258-metriek-stelsel-maateenheden-omrekenen-naar-andere-maateenheden.jpg

263-priemgetallen-omkering.jpg

267-deelbaarheid-van-getallen-breuken-vereenvoudigen.jpg

268-priemgetallen-puntsommen.jpg

269-kleinste-gemeen-veelvoud-grootste-gemene-deler.jpg

273-priemgetallen-omkering.jpg

278-priemgetallen-puntsommen.jpg

279-kleinste-gemeen-veelvoud-grootste-gemene-deler.jpg

303-deelbaarheid-door-7(zeven).jpg

313-deelbaarheid-door-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-15-18-25-100.jpg

317-priemgetallen-puntsommen.jpg

323-deelbaarheid-door-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-15-18-25-100.jpg


Terug naar boven


METEND REKENEN - METRIEK STELSEL - LENGTEMATEN - INHOUD - GEWICHT - TIJD - GELD

001-metend-rekenen-lengtematen.jpg

002-metend-rekenen-tijd.jpg

008-metend-rekenen-boeken-wegen.jpg

021-metend-rekenen-lengtematen.jpg

025-metriek-stelsel-maal-10-gedeeld-door-10.jpg

029-metend-rekenen-gewicht-van-jas.jpg

038-metend-rekenen-inhouden-omrekenen-naar-andere-maateenheid.jpg

048-metend-rekenen-lengtematen-omrekenen-naar-andere-maateenheid.jpg

054-meetkunde-vierkanten-tekenen-op-ruitjespapier.jpg

058-metend-rekenen-inhoudsmaten-omrekenen-naar-andere-maateenheid.jpg

067-metend-rekenen-gewichten-omrekenen-naar-andere-maateenheid.jpg

075-metend-rekenen-gewichten-omrekenen-naar-andere-maateenheid.jpg

089-metend-rekenen-tijd.jpg

097-metend-rekenen-gewichten.jpg

109-metend-rekenen-inhoudsmaten-omrekenen-naar-andere-maateenheid.jpg

114-metriek-stelsel-maateenheden-omrekenen-naar-andere-maateenheden.jpg

124-metend-rekenen-maateenheden-omrekenen-naar-andere-maateenheden.jpg

128-metend-rekenen-centen-omrekenen-in-euro.jpg

138-metend-rekenen-tijd.jpg

142-metend-rekenen-geld.jpg

148-metriek-stelsel-maateenheden-omrekenen-naar-andere-maateenheden.jpg

157-metend-rekenen-gewichten.jpg

167-metend-rekenen-gewichten.jpg

168-metend-rekenen-lengtematen.jpg

178-metend-rekenen-inhoudsmaten-gewichten.jpg

187-metend-rekenen-geld.jpg

188-metend-rekenen-lengtematen-gewichten.jpg

198-metend-rekenen-lengtematen-inhoudsmaten-gewichten.jpg

208-metend-rekenen-lengtematen-inhoudsmaten-gewichten.jpg

247-metend-rekenen-gebruik-de-juiste-maateenheid.jpg

258-metriek-stelsel-maateenheden-omrekenen-naar-andere-maateenheden.jpg

265-metriek-stelsel-maateenheden-omrekenen-naar-andere-maateenheden.jpg

288-metriek-stelsel-maateenheden-omzetten-in-andere-maateenheden.jpg


Terug naar boven


MEETKUNDE

034-meetkunde-driehoeken-tekenen-lengte-van-derde-zijde-bepalen.jpg

044-meetkunde-vierhoeken-tekenen-lengte-vierde-zijde-bepalen.jpg

064-meetkunde-rechthoeken-tekenen-lengte-en-breedte-zijn-opgegeven-omtrek-berekenen.jpg

069-meetkunde-vierkanten-tekenen-omtrek-berekenen.jpg

074-meetkunde-ruiten-tekenen.jpg

079-meetkunde-omtrek-vierkant-rechthoek-tekenen-berekenen.jpg

084-meetkunde-trapeziums-meten-omtrek-berekenen.jpg

099-meetkunde-vierkantsgetallen-als-vierkanten-voorgesteld.jpg

100-meetkunde-parallellogram-omtrek.jpg

104-meetkunde-van-jaarcirkel-tot-gradenboog.jpg

119-meetkunde-rechte-hoeken-tekenen.jpg

120-meetkunde-vierkanten-rechthoeken-tekenen-omtrek-oppervlakte-berekenen.jpg

130-meetkunde-hoeken-60-graden-tekenen-zeshoek-zesster.jpg

140-meetkunde-hoeken-van-72-graden-tekenen-vijfhoek-vijfster.jpg

150-meetkunde-vijfster-in-3D.jpg

159-meetkunde-vierkant-oppervlakte-berekenen.jpg

160-meetkunde-rechte-hoeken-vierkant-rechthoek.jpg

170-meetkunde-rechthoek-oppervlakte.jpg

177-meetkunde-hoeken-meten.jpg

180-meetkunde-zeshoek-zesster-tekenen.jpg

190-meetkunde-driehoeken-ontdekken-in-zeshoek-zesster.jpg

200-meetkunde-rechthoeken-ontdekken-in-zeshoek-zesster.jpg

210-meetkunde-parallellogram-ruit-trapezium-ontdekken-in-zeshoek-zesster.jpg

220-meetkunde-van-zeshoek-zesster-tot-vierkant.jpg

230-meetkunde-van-zesster-tot-vijfster.jpg

237-meetkunde-omtrek-oppervlakte-vierkanten-berekenen.jpg

240-meetkunde-van-cirkel-tot-rechte-lijn.jpg

259-meetkunde-rechthoek-oppervlakte-berekenen.jpg

270-meetkunde-hexaeder.jpg

276-meetkunde-oppervlakte-driehoek-in-vierkant.jpg

280-meetkunde-octaeder.jpg

286-meetkunde-oppervlakte-van-driehoek-in-rechthoek.jpg

290-meetkunde-dodecaeder.jpg

292-meetkunde-driehoek-omtrek.jpg

293-meetkunde-driehoek-hoeken-meten.jpg

300-meetkunde-icosaeder.jpg

302-meetkunde-rechthoek-oppervlakte-omtrek-hoeken.jpg

310-meetkunde-caleidocyclus.jpg


Terug naar boven


VRAAGSTUKKEN - REKENDICTEES

010-vraagstukken-metend-rekenen.jpg

030-vraagstuk-rekendictee.jpg

050-vraagstuk-rekendictee-tarwebloem.jpg

060-vraagstuk-rekendictee-muzikale-opmaat-tijd.jpg

070-vraagstuk-rekendictee-vierdaagse-van-wallonie.jpg

080-vraagstuk-rekendictee-fruitoogst.jpg

090-vraagstuk-rekendictee-sint-maarten.jpg

100-meetkunde-parallellogram-omtrek.jpg

110-vraagstuk-rekendictee-sint-cecilia.jpg

118-vraagstuk-rekendictee-advent.jpg

129-vraagstuk-rekendictee-sinterklaas-aardrijkskunde-belgie.jpg

139-vraagstuk-rekendictee-kerstmis.jpg

149-vraagstuk-rekendictee-nieuwjaar.jpg

158-vraagstuk-rekendictee-driekoningen.jpg

169-vraagstuk-rekendictee-sint-antonius.jpg

179-vraagstuk-rekendictee-winter.jpg

189-vraagstuk-rekendictee-lichtmis.jpg

199-vraagstuk-rekendictee-carnaval.jpg

219-vraagstuk-geld.jpg

228-vraagstuk-rekendictee-lentebloeiers.jpg

238-vraagstuk-rekendictee-zonsverduistering.jpg

248-vraagstuk-rekendictee-ict.jpg

277-vraagstuk-rekendictee-NMBS.jpg

287-vraagstuk-rekendictee-technopolis.jpg

291-vraagstuk-regel-van-drie.jpg

299-vraagstuk-rekendictee-sport.jpg

301-vraagstuk-regel-van-drie.jpg

308-vraagstuk-rekendictee-supermarkt.jpg


Terug naar boven


Zesde klas:

Hoofdrekenen en cijferrekenen in de vier hoofdbewerkingen.

Alle breukenbewerkingen met uitbreiding naar stapelbreuken.

Procent- en renteberekening.

Historische wiskunde: gulden snede, Fibonacci, De combinatiedriehoek van Pascal e.a.

Diverse getallenrijen.

Kunstzinnig onderzoek van de tafels van vermenigvuldiging.

Meetkunde

Construeren en omtrek en oppervlakte berekenen van de regelmatige vlakke figuren: vierkant, rechthoek, parallellogram, ruit, driehoek, trapezium, cirkel.

Construeren en omtrek, oppervlakte en inhoud berekenen van de regelmatige volumes: kubus, balk en alle andere parallellepipeda; cilinder, kegel, piramide, bol.OEFENINGEN EN HERHALINGSOPGAVEN (6e klas Steinerschool Antwerpen 2015-2016)


      Vijf verzamelingen reken- en meetkundeoefeningen voor de zesde klas: 


Hoofdrekenen - cijferen - tarra-bruto-netto - evenredige regel van drie - de omgekeerd evenredige regel van drie - de oud-Egyptische vermenigvuldiging en deling - driehoeksgetallen - viervlaksgetallen - kwadraten (vierkantsgetallen) - het getal PI - Combinatiedriehoek van Pascal - Fibonaccigetallen - magische vierkanten - binaire getallen - gulden snede:

https://www.cielen.eu/hoofdrekenen-cijferen-oefeningen-zesde-klas.htm

Downloaden/printen: https://www.cielen.eu/hoofdrekenen-cijferen-oefeningen-zesde-klas.pdf

Terug naar boven

Breuken - decimale breuken (getallen met komma) - gemengde getallen:

https://www.cielen.eu/breuken-decimale-breuken-oefeningen-zesde-klas.htm

Downloaden/printen: https://www.cielen.eu/breuken-decimale-breuken-oefeningen-zesde-klas.pdf

Terug naar boven

Procent - rente - kapitalisatie: 

https://www.cielen.eu/procent-rente-oefeningen-zesde-klas.htm

Downloaden/printen: https://www.cielen.eu/procent-rente-oefeningen-zesde-klas.pdf

Terug naar boven

Regels van deelbaarheid - delers van getallen - priemgetallen - priemfactoren - grootste gemene deler - kleinste gemeen veelvoud - gebrekkige getallen  - volmaakte getallen - overvloedige getallen - bevriende getallen: 

https://www.cielen.eu/delers-deelbaarheid-oefeningen-zesde-klas.htm

Downloaden/printen: https://www.cielen.eu/delers-deelbaarheid-oefeningen-zesde-klas.pdf

Terug naar boven

Meetkunde:

https://www.cielen.eu/meetkunde-oefeningen-zesde-klas.htm

Downloaden/printen: https://www.cielen.eu/meetkunde-oefeningen-zesde-klas.pdf
In het vak rekenen is er heel wat mogelijk op kunstzinnig vlak.


Welke kunstzinnige elementen komen aan bod?


Ritmiek

Tellen is de basis van het rekenen. Dat tellen kan ritmisch verlopen en daardoor aansluiten bij de tafels van vermenigvuldiging. Een voorbeeld: 1-2-3-4-5-6-7-8-9 ...   of  1-2-3   -   4-5-6   -   7-8-9   -   10...  Hierbij klappen en/of stappen de kinderen. De tekeningen die je bij de maal- en deeltafels kunt maken, kun je ook laten stappen in de ritmieklessen. Er zijn ook enkele gedichten die rond getalbeelden zijn gemaakt en die je in de ritmieklessen kunt gebruiken. Veel concentratieoefeningen zijn gebaseerd op ritmisch tellen.


Dans

Bij het aanleren van dansen moet je heel wat tellen. Daarbij heb je ook nog de verschillende maatsoorten: een tweetelmaat, een drietelmaat, een viertelmaat.


Tekenen

Enkele voorbeelden uit de verschillende klassen van de lagere school:


Eerste klas: de eerste kennismaking met rekenen zijn de getalbeelden. Die laat je met tekeningen en figuren ontdekken en oefenen. Een tweetal reeksen getalbeelden laat je als vaste beelden oefenen: die van de speelkaarten en van de dobbelstenen of dominostenen. De eerste rekenopdrachten binnen de vier hoofdbewerkingen laat je ook steeds tekenen en combineren met cijfers. 


Tweede klas: de tafels van vermenigvuldiging krijgen  een kunstzinnige invulling door het tekenen van stervormen die bij elke tafel anders zijn. Breuken als 1/2, 1/4 en 1/3 kun je laten ontdekken. 


Derde klas: in deze klas geef je een periode breuken. De kinderen leren de stambreuken door te verdelen. Cirkels verdelen, vlakke figuren en lijnstukken verdelen. De aparte stukken worden als stambreuk benoemd. Alle opgaven laten maken met pannenkoeken, taart, cake, snoep enz.) en vooral tekenen.


Vierde klas: de breukenbewerkingen al tekenend (uitvoerig!) verkennen en oefenen.


Vijfde klas: kleinste gemeen veelvoud en grootste gemene deler kunnen perfect in mooie, schematische tekeningen worden gegoten. Het tweetallig getalstelsel is een goede aanleiding om te tekenen. Om de Griekse meandervormen in het vormtekenen te maken moet er geteld worden.


Zesde klas: in de periode wiskunde kun je de tafels van vermenigvuldiging aan een kunstzinnig onderzoek onderwerpen en al tekenend zichtbaar maken. De getallenrij van Fibonacci al tekenend vinden. De combinatiedriehoek van Pascal is ook een tekenopgave. In meetkunde gaan teken- en rekenwerk voortdurend hand in hand.Muziek

Het kunstzinnige vak dat een speciale band heeft met wiskunde. Ritme en vooral maat vergen enige wiskundige kennis. Daarom is muziek ook prominent aanwezig bij het rekenen.


Er bestaan ook enkele liederen die in de eerste, tweede en derde klas als illustratie kunnen dienen bij het aanvankelijk rekenonderwijs. Het zijn de stapelliederen die een tekst hebben gebaseerd op getallen en getalbeelden. Bijvoorbeeld: "Eén wil ik zingen, groen, groene hazelaar".
rekenen-in-de-1e-klas-2016.pdf


Overzicht rekenen 1e, 2e en 3e klas met voorbeelden en linken (2019). pdf


Zo schrijf je het cijfer 1

Zo schrijf je het cijfer 2

Zo schrijf je het cijfer 3

Zo schrijf je het cijfer 4

Zo schrijf je het cijfer 5

Zo schrijf je het cijfer 6

Zo schrijf je het cijfer 7 met dwarsstreepje

Zo schrijf je het cijfer 7 zonder dwarsstreepje

Zo schrijf je het cijfer 8 van midden naar links boven

Zo schrijf je het cijfer 8 van midden naar links onder

Zo schrijf je het cijfer 8 bovenaan beginnen

Zo schrijf je het cijfer 9

Zo schrijf je het cijfer 0


Rekenen eerste klas: enkele voorbeelden van periodevoorbereidingen voorzien van opmerkingen, commentaar, uitleg en voorbeelden. Augustus 2016.

rekenen-1e-klas-1e-rekenperiode-MM.pdf


bespreking-1e-klas-1e-rekenperiode-MM.pdf


www.cielen.eu/eerste-klas-info-2016-08-05.pdf


Rekenen 1e en 2e klas online oefenen met Teach2000


Rinkrankrekenen


Rinkrankwiskunde


Twaalftallig versus tientallig - PDF


Leerplan wiskunde steinerpedagogie - PDF


Leerlijnen wiskunde steinerscholen in tabelvorm - PDF


Beknopte leerlijnen 1e leerjaar - PDF


Jaarplanning voormiddagperiodes Rinkrank 2004-2005 - PDF


Wiskunde in 1e, 2e en 3e klas (lezing) - PDF


Dagelijkse herhaling (wiskunde, taal e.a.)


Dagelijkse mondelinge herhaling (wiskunde, taal e.a.) - PDF


Rekenen 1e klas: uitgangspunten en inhoud - PDF


Rekenen 2e klas: inhoud - PDF


Maaltafel van 2: telmateriaal bouten - JPG


Maaltafel van 3: telmateriaal schroefhaken -JPG


Maaltafel van 4: telmateriaal stalen wandhaken - JPG


Maaltafel van 6: telmateriaal kaderhaakjes - JPG


Maaltafel van 6 - telmateriaal-cluster van appelen - JPG


Maaltafel van 6: telmateriaal vliegen (6 poten) - PDF


Maaltafel van 7: telmateriaal carosserierondellen - JPG


Maaltafel van 7: telmateriaal kapstokken - JPG


Maaltafel van 7: pillen per 7 verpakt - JPG


Maaltafel van 8: telmateriaal schroefduimen - JPG


Maaltafel van 8: telmateriaal puntduimen - JPG


Maaltafel van 8: telmateriaal schroefhaken - JPG


Maaltafel van 8: potloden per 8 verpakt - JPG


Maaltafel van 9: telmateriaal metaalschroeven - JPG


Maal- en deeltafel van 7, lesvoorbereiding - PDF


Maal- en deeltafel van 8, lesvoorbereiding - PDF


Multiplicatief uithoudingsvermogen van een getal - PDF


Rekenen 3e klas: inhoud - PDF


Breukenperiode 3e klas met eindtermen - PDF


Cijferend vermenigvuldigen (trapvermenigvuldiging) - PDF


De staartdeling aanleren in de 3e klas - PDF


Metend rekenen 3e klas - PDF


Wiskunde eindtermen met uitleg - 3e klas - PDF


Deelvierkant 3e-4e klas - PDF


Rekenperiode wiskunde 4e klas De Wingerd 2010


Rekenperiode oktober 2009 combinatieklas 4-5-6 in Steinerschool Ieper

Wiskunde in klassen 4-5-6 (lezing) - PDF


Enkele herhalingsopdrachten 4e klas


De Egyptische vermenigvuldiging (5e of 6e klas)


De Egyptische deling (5e of 6e klas)


Regels van deelbaarheid. KGV en GGD - PDF


Deelbaarheid door 8 - PDF


Deelbaarheid door 8, nieuwe eenvoudige werkwijze - pdf


Deelbaarheid door 7 (en 11 en 13) - PDF


Deelbaarheid door 7. vier werkwijzen - pdf


Deelbaarheid door 11 en 13 - pdf


Het getal 100 (als inleiding op procentrekenen) - PDF


Steiner over wiskunde met commentaar van LC.


Combinatiedriehoek van Pascal met getallen 17 rijen


Combinatiedriehoek van Pascal zonder getallen 17 rijen


Combinatiedriehoek van Pascal tafel van 2


Combinatiedriehoek van Pascal tafel van 3


Combinatiedriehoek van Pascal tafel van 4


Combinatiedriehoek van Pascal tafel van 5


Combinatiedriehoek van Pascal tafel van 6


Combinatiedriehoek van Pascal tafel van 7


Combinatiedriehoek van Pascal tafel van 8


Combinatiedriehoek van Pascal tafel van 9


Combinatiedriehoek van Pascal tafel van 10


Combinatiedriehoek van Pascal tafel van 11


Combinatiedriehoek van Pascal tafel van 12


Combinatiedriehoek van Pascal driehoeksgetallen


Combinatiedriehoek van Pascal viervlaksgetallen


Combinatiedriehoek van Pascal vierkantsgetallen


Combinatiedriehoek van Pascal fibonaccigetallen


Combinatiedriehoek van Pascal binaire getallen


Combinatiedriehoek van Pascal natuurlijke getallen


Rekenen leer je sneller in de turnzaal


Maal- en deeltafels: hoe verwerven kinderen inzicht in de tafels en hoe kun je de tafels en de getallenrijen oefenen? pdf


Wiskunde, procentberekening. Hoeveel % zit er in een bedrag? pdf